Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen

Download samenvatting

Conclusie

2022 was het jaar van de nieuwe werkelijkheid. Hoewel het jaar nog begon met een lockdown, werd al snel duidelijk dat bijna alle sectoren, of het nu de horeca, ict of de zorg betreft, kampen met grote arbeidsmarkttekorten. Alleen al in de kinderopvang verwacht men 32.000 vacatures. Uit onderzoek blijkt dat middelgrote en grote bedrijven aangeven dat 40% van hun mbo’ers bij- of omgeschoold moet worden. Tegelijkertijd constateren accountmanagers en de SER dat de vraag naar opleidingen onder druk komt te staan omdat medewerkers moeilijk gemist kunnen worden op de werkvloer.    

Er liggen kansen voor meer strategische samenwerking met bedrijven. Werkgevers zien dat ontwikkelen van mensen breder is dan functioneel opleiden. Ze willen in gesprek met opleiders om hun HRD-beleid meer vorm te geven en zo medewerkers te boeien en te binden. Ruim 70% van de middelgrote bedrijven geeft aan samenwerking met onderwijsorganisaties noodzakelijk te achten om in hun onderwijsbehoefte te voorzien. Hierbij vraagt het faciliteren van de leercultuur voor mbo’ers extra aandacht.  

Leven Lang Ontwikkelen heeft binnen ROC Midden Nederland verschillende fases doorlopen. Het schooljaar 2020-2021 stond in het teken van gedachten- en visievorming, het jaar daarop stonden de ontwikkeling van pilots, positionering en zichtbaarheid en het anders inrichten van processen en systemen centraal. Vanaf eind 2022 komen we in de fase van implementeren, verbreden en borgen binnen de reguliere organisatie.

Ambitie

ROC Midden Nederland heeft de ambitie om dé mbo-ontwikkelpartner voor organisaties in de regio Utrecht te zijn. We zijn verankerd in en verbonden met de regio, we kennen de bedrijven en branches, zitten in de belangrijkste netwerken en weten wat er speelt. Bovendien hebben we een jarenlange ervaring in het verzorgen van onderwijs aan jongeren én volwassenen en zijn we een door de overheid geaccrediteerde opleider met een breed en actueel portfolio dat i.s.m. partners tot stand is gekomen. Dit maakt dat wij een betrouwbare partner zijn voor werkgevers in de regio. Met hen voeren wij het gesprek over de ontwikkeling van hun huidige en toekomstige medewerkers, ontwikkelen we samen de onderwijsinhoud en leiden we op maat op door het valideren van werkervaring en het inrichten van flexibele leerpaden. In 2022 hebben we hier op verschillende vlakken verder vorm en inhoud aan gegeven.

Ontwikkeling

In 2022 heeft de organisatie meer focus gekregen op LLO. Dit blijkt uit de verschillende pilots op het gebied van maatwerktrajecten en valideren, het werken met mbo-certificaten, een nieuwe naam ('mbo voor professionals'), de implementatie van STAP en UWV en het besluit om processen en systemen anders in te richten en verder te professionaliseren om groei goed op te kunnen vangen. In de regio zijn we steeds meer zichtbaar geworden op diverse platforms, met campagnes en in netwerken.   

Het programma en de lijnorganisatie versterken elkaar meer. We zien eerste stappen binnen het college met 'mbo voor professionals' (voorheen Bedrijfsopleidingen) en de bpv-bureaus. En er is richting gegeven aan college-overstijgende samenwerking. Kortom, we zien voortgang op de ambitie van strategisch ontwikkelpartner. 

Zichtbaarheid

ROC Midden-Nederland heeft een spontane naambekendheid van 17,5% bij middelgrote en grote bedrijven in de regio, waar NCOI een spontane naamsbekendheid heeft van 22,5%. Omdat we hier geen enorm campagnebudget voor ingezet hebben, mogen we hier trots op zijn. Maar we willen meer. In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen om met een nieuwe naam: ‘mbo voor professionals' de bekendheid van onze dienstverlening richting werkgevers, werkenden en werkzoekenden verder te vergroten. In 2023 wordt de nieuwe naam via diverse kanalen bekend gemaakt.   

Samen kom je verder: verbinding in de regio

In 2022 is de samenwerking in de regio verder doorontwikkeld. ROC Midden Nederland is betrokken bij diverse nieuwe initiatieven en dat willen we continueren. Met bedrijven, brancheverenigingen, overheden en andere onderwijsorganisaties hebben we de handschoen opgepakt om samen aan de slag te gaan met regionale arbeidsmarktvraagstukken.

Het creëren van impact

 • De gemeente Utrecht is een werktafel gestart om de vraagstukken in de kinderopvang integraal te bespreken. Welzijn College is gesprekspartner en pakt dit vanuit breed perspectief op, zowel voor huidige medewerkers als toekomstige medewerkers in de Kinderopvang. Wij zijn een belangrijke opleider in de kinderopvang; de meeste grote organisaties behoren tot onze klanten. We zijn een gesprekspartner voor deze arbeidsmarktvraagstukken Zo is er een eenjarig traject gestart, waarbij huidige medewerkers van Kind & Co Ludens succesvol opgeleid worden voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4). In april is al een tweede ‘Groei’ klas gestart met Kind & Co Ludens. De medewerkers zijn erg enthousiast over dit traject. Ze vinden dit een aanwinst voor de organisatie en zien het maken van het portfolio -dat nodig is voor de aanvraag van vrijstelling- als een persoonlijke ontwikkeling.   

 • We zijn kartrekker bij diverse regionale ontwikkelingen op het gebied van LLO. Eén voorbeeld is MaakJeStap. Dit digitale platform bundelt al het opleidings- en ontwikkelaanbod van acht mbo- en hbo-instellingen op één centrale plek. Inmiddels heeft zich daarbij ook Universiteit Utrecht aangesloten. Het platform richt zich op structurele kraptesectoren die cruciaal zijn voor maatschappelijke en economische ontwikkeling in de regio Utrecht en Gooi & Vechtstreek. MaakJeStap is een tweede fase ingegaan. Het doel is om het digitale platform te ontwikkelen naar een regionaal LLO-ecosysteem waar publieke en private kennisinstellingen, brancheorganisaties, werkgevers, overheden en sociale partners samenwerken om vraag en aanbod van werk zo goed mogelijk te matchen, baanmobiliteit te organiseren en een leercultuur te stimuleren. 

 • Er wordt een aanvraag voorbereid voor het Nationaal Groeifonds, via de LLO-katalysator. Hiervoor werkten we samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht op het gebied van de grondstoffen- en energietransitie. Vanuit deze samenwerking kan er meer (integraal) vraaggericht bij- en nascholing ontwikkeld worden, zodat werknemers van bedrijven en zij-instromers dát leren dat in hun sector relevant is. Wij participeren in meerdere NGF-aanvragen. 

 • Er zijn 50 nieuwe bedrijven, waarvan vier grote, waarmee we een samenwerking zijn gestart. Deze bedrijven vertegenwoordigen zowel nieuwe werkvelden (zoals het onderwijs, de huisartsen en tandartsen) als uitbreiding van bestaande, variërend van de gehandicaptenzorg, kinderopvang en procestechniek. Ook was er een herstart bij bibliotheken in de regio voor twee nieuwe functieprofielen met het certificaat 'Informatiedienstverlening in de nieuwe bibliotheek' (i.s.m. ROC Friese Poort).

 • Met Stedin is in juni 2022 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten rond de ontwikkeling van flexibel gezamenlijk aanbod met bedrijfsschool, locatie Utrecht.  

 • Colleges trekken steeds meer samen op richting klanten, bijvoorbeeld bij de Geestelijke Gezondheidszorg, de Gehandicaptenzorg en de Ouderenzorg (colleges Zorg en Welzijn), ziekenhuis (colleges Zorg en Hospitality/Facilitair), en bij een opleiding Leidinggeven (colleges Automotive en Business&Administration College). 

 • Op het snijvlak van branches zien we meer vraag ontstaan. Voor mensen die een tweede kans verdienen, zijn we, in samenwerking met 'Stichting de Tussenvoorziening' en haar partners van het 'Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg en Welzijn' wederom de opleiding medewerker Facilitaire Dienstverlener gestart.

 • We zijn succesvol gestart met het inzetten van docenten in de praktijk, bijvoorbeeld op leerafdelingen in de Gezondheidszorg. Het doel is om het leren op de werkvloer te versterken en zo theorie en praktijk meer met elkaar te verbinden. 

Meer op Maat door valideren

Voor veel werkenden of werkzoekenden is afstemming van het onderwijs op hun specifieke situatie noodzakelijk om weer te kunnen of willen leren. Het valideren van werkervaring is hierbij essentieel. Zo zorgen we ervoor dat volwassenen alleen leren wat zij nodig hebben en wordt hun doel haalbaar. Werkenden kunnen zo hun inzetbaarheid verbreden, zich specialiseren of zij-instromen in een nieuwe branche. Wat medewerkers al kennen en kunnen is belangrijk voor het vertrouwen van werkenden en werkzoekenden, het stimuleert de leercultuur. Valideren biedt mogelijkheden voor meer maatwerk. 

We kennen verschillende vormen van valideren en trekken hierin samen op met het werkveld.

 1. Voor EVC-trajecten is er beleid geformuleerd. Voor Kind & Co zijn in 2022 twee groepen gestart die een EVC-traject hebben doorlopen. 

 2. Praktijkverklaringen worden uitgegeven in samenwerking met 'de Beroepentuin' en met 'The Colour Kitchen'. Hiermee maken we social impact door de vaardigheden die medewerkers in de praktijk hebben opgedaan, te verzilveren met een praktijkverklaring. 

 3. Beroepsoverstijgende competenties worden vormgegeven in ‘Van Bank naar Bouw’ met 'Bouwend Nederland'.  Dit heeft geresulteerd in een oriëntatietraject Bouwkunde, dat verder uitgewerkt wordt naar een bbl-opleiding. 

 4. Dialogisch valideren is samen vormgegeven met de gezondheidszorgsector en 'Technicus Mechatronica Systemen' i.s.m. NCOI. 

In de Kinderopvang worden drie opleidingen geflexibiliseerd: pedagogisch medewerker kinderopvang, gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent.  

ROC Midden Nederland als unieke aanbieder in Nederland

ROC Midden Nederland is een belangrijke strategische gesprekspartner in de regio met het breedste aanbod op het gebied van LLO. Daarom zijn we in staat om ook op meer specialistische en nieuwe werkvelden medewerkers op te leiden.  

 • De samenwerkingsovereenkomst met 'School voor Antroposofische Kinderopvang' is verlengd. In Amersfoort zijn in september twee klassen gestart, één voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerken en één voor Onderwijsassistenten. Daarmee zijn we de enige aanbieder van deze specialistische opleiding voor antroposofische kinderopvang en onderwijs. 

 • Wij werken samen met Natuursteen en Parket. Beide opleidingen zijn uniek. Naast de reguliere bbl worden ook bij- en nascholingscursussen gegeven, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe technieken, materialen en gereedschappen/machines  

Scholingsaanbod voor volwassenen uitgebreid

Het aanbod voor volwassenen is in 2022 uitgebreid. Thema's als duurzaamheid, vitaliteit en ondernemerschap zijn ook voor bij- en nascholing relevante thema's. We zijn gestopt met Beauty en Kraamzorg in de LLO-markt. De belangrijkste reden is dat deze B2C-markt, met veel particuliere aanbieders, moeilijk te betreden is. De inzet leverde onvoldoende resultaat op. 

 1. Nieuwe vormen van opleiden. Onder andere via mbo-certificaten (kortere trajecten met civiele waarde) of een virtual learning app, waarbij zorgmedewerkers vragen tijdens hun werk beantwoord kunnen krijgen via een app.  

 2. Nieuw aanbod. Naast (maatwerk) bbl- opleidingen bieden we ook steeds meer cursussen en trainingen. In totaal hebben we 116 cursussen, trainingen en opleidingen op maat voor volwassenen, waarvan 91 korter dan een jaar. Via de vernieuwde website is ons totale aanbod  beter afgestemd op de zoekcriteria van volwassenen. Er worden ongeveer 20 mbo-certificaten aangeboden, waarvan ongeveer de helft gestart zijn

Voorbeelden van nieuw aanbod:

 • Opleidings- en certificaattrajecten voor “Medewerkers Gastvrijheid in de zorg” van zorginstellingen zoals Diakonessenhuis, RadboudUMC en Hago Zorg; 

 • Er is gestart met een dubbelkwalificatie 'Sport & PMK opleiding' met 'Kind & Co Ludens'. In twee jaar doorloopt de student zowel de opleiding 'PMK' als 'Sport en Bewegen' (beiden niveau 3) en ontvangt twee diploma’s na een succesvolle afronding. De doelgroep voor deze opleiding is sportieve medewerkers (M/V) die diverse (sport) activiteiten en events kunnen integreren op de sport BSO’s en sportieve kinderopvang;

 • Nederlands 3F: in de kinderopvang is er een beroepsvereiste (volgens de IKK wet) dat iedere medewerker Nederlands op 3F niveau beheerst. Vanaf 2023 worden de examens en/of examentrainingen gegeven. De medewerker krijgt eerst een instaptoets 'luisteren' en eventueel ook 'lezen'. Vervolgens krijgt men het advies om óf direct examen te doen óf eerst examentrainingen;

 • Voor professionals in de hospitality hebben we nieuwe vakspecifieke modules ontwikkeld zoals 'Voeding & Hospitality in zorg en welzijn' (mbo-certificaat), 'Patisserie' en 'Cocktail';

 • Vitaliteit is een belangrijk thema. Zeker wanneer de werkdruk toeneemt. Het aanbod aan trainingen is uitgebreid: training 'Coach Gezonde Leefstijl' en training 'Positieve Gezondheid' (ook met STAP-budget);

 • Een succesvolle eenjarige mbo 4 opleiding 'Leidinggevende', waarin 'anders verantwoorden' een rol speelt.

Individueel aanbod

Naast samenwerking met bedrijven komt er ook meer aanbod beschikbaar voor individuele volwassen werkenden en werkzoekenden.

STAP-budget: In 2022 is het STAP-budget binnen ROC Midden Nederland geïmplementeerd. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde gehad omdat de gestelde regels vanuit de overheid in de praktijk lastig werken. De intentie van de regeling is om de drempel te verlagen en burgers met een lager inkomen in staat te stellen om gebruik te maken van onderwijsfaciliteiten. Vanwege de complexiteit is er besloten om een beperkt aantal opleidingen aan te bieden voor STAP. Dit heeft geresulteerd in 38 opleidingen die vallen onder het STAP-budget en 56 deelnemers met een toegekend STAP-budget. De STAP-regeling wordt in het voorjaar van 2023 door de overheid geëvalueerd. In het najaar van 2023 wordt er 250 mln extra geld beschikbaar gesteld.  

NL Leert door: samen met het beroepsonderwijs in Utrecht hebben we een aanvraag ingediend in het kader van 'NL Leert Door'. In het voorjaar van 2022 is gebleken dat de aanvraag van 'Beroepsonderwijs Utrecht' uitgeloot was.  

Verbinding met oud-studenten : Alumninetwerk van start

Uit onderzoek van het Ministerie van OCW (2020) blijkt een duidelijke behoefte van mbo-alumni om betrokken te blijven bij de ‘eigen’ instelling; behoeften aan verbondenheid, het contact met elkaar en de school en uitwisselen van kennis en ervaringen.
Onze alumni zijn in de studentreis potentiële kandidaten voor Leven Lang Ontwikkelen. Ze zijn ook de relevante contacten op de arbeidsmarkt en potentiële gastdocenten. Ze weten wat er speelt in de markt, ze kennen het mbo en kunnen meedenken over het onderwijs. Alumni kunnen juist voor onze studenten in het reguliere onderwijs fungeren als rolmodel.

En die oud-student ontwikkelt en groeit. In (ver)andere(nde) rollen, een andere werkgever, door vakontwikkelingen, nieuwe arbeidsomstandigheden of zelfs door ander werk. De relatie met ons als vertrouwde onderwijsorganisatie is zeer relevant voor alumni. Wij kunnen voor hen fungeren als kenniscentrum met de relaties en contacten in en buiten het eigen bekende werkveld, als entree tot ‘co-workers’ en als netwerk met interessante werkgevers. 

We willen een langdurige en betekenisvolle relatie onderhouden met oud-studenten met wederzijdse waardecreatie. Dat doen we vanuit de perspectieven: kennis delen, netwerken, professionalisering en ontmoeten.

We zijn in 2022 op de ingeslagen weg voortgegaan:

 • Alumni kunnen zich via de alumniwebsite aanmelden voor het Alumninetwerk ROC Midden Nederland;

 • We hebben een Alumninetwerkbijeenkomst georganiseerd met als thema: Presentatie en Performance en een netwerkborrel i.s.m. alumni;

 • Samenwerking in het project 'voorkomen schooluitval en communicatie alumni' (mbo carrièrefestival Utrecht maart 2023);

 • Voortzetten en uitbreiden van aanwezigheid in alumninetwerken buiten de school (bv MBO-raad);

 • We hebben ingezet op uitwisselen van kennis en ervaring tussen medewerkers over alumni. 

Effect op stakeholders 

 • 4267 volwassen deelnemers van 21 jaar en ouder;

 • 350 cursussen, trainingen en maatwerkopleidingen, waarvan 82 korter dan een jaar;

 • 11,8 mln omzet: 11% groei;

 • 90% van onze klanten geeft ons een 8 of hoger (CEDEO 2020).