Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.2 Liquide middelen

   

X € 1.000

 

31/12/2022

 

31/12/2021

 

 

Banken

86.014

 

84.576

Kasmiddelen

1

 

2

Spaarrekeningen/deposito's

352

 

353

Totaal liquide middelen

86.367

 

84.931

De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC Midden Nederland.