Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Continuïteit

Wij gaan voor het succes van onze studenten. Succes op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Bij ons is iedereen welkom. Wij leren onze studenten kennen en zorgen ervoor dat ze snel op de opleiding terechtkomen die bij hen past. We zorgen voor een omgeving waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en we dagen ze uit het maximale uit hun studieperiode te halen.

Vanaf de eerste dag maken studenten kennis met de beroepspraktijk en worden ze uitgedaagd om zich met levensechte praktijkopdrachten voor te bereiden op hun toekomstige werk. Of ze bereiden zich voor op een succesvolle doorstroom. De arbeidsmarkt is continu in beweging. Beroepen waar wij nu voor opleiden, zullen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan op het snijvlak van disciplines. Daarom werken we aan een flexibel portfolio om aan te kunnen sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. We werken intensief samen met de beroepspraktijk zodat praktijkleren centraal staat en we ook voor werkenden met een ontwikkelvraag een flexibel aanbod kunnen ontwikkelen.

We gaan voor succes van al onze studenten, ook voor studenten die kwetsbaar zijn en dat extra steuntje in de rug nodig hebben om een diploma te halen en een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden. Voortdurende aandacht voor studentsucces en onderwijskwaliteit vraagt van onze medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen, dat zij ruimte krijgen om persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te ontwikkelen en meer passend onderwijzen vorm en inhoud te geven. Dit vraagt van onze organisatie dat we vitaal en wendbaar zijn en de beste docenten aan ons weten te binden. In de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er een grote noodzaak om dit nog verder te verbeteren. Daarin trekken we ook samen op. Met onze partners en het bedrijfsleven uit de regio werken we samen aan toekomstbestendig (en duurzaam) beroepsonderwijs.

Onze financiële kengetallen zijn op orde. Het streven is om steeds zoveel mogelijk middelen naar het onderwijs te laten vloeien en scherp te zijn op overheadkosten. Bij het uitgeven van onze middelen, stellen we onszelf continu de vragen: doen we de juiste dingen (effectiviteit) en doen we die ook goed (doelmatigheid)? Zo meten we onze inzet van middelen sterk af aan de MBO-benchmark en dat heeft de afgelopen jaren geleid tot verdere aanscherpingen in de bedrijfsvoering, verbetering van de financiële beheersing en de versterking van de reservepositie.

In 2021 is er met hulp van een externe adviseur een strategische notitie opgesteld, onder meer gericht op de inschatting van het benodigde weerstandsvermogen. Daarnaast is er ook een Treasury-notitie vervaardigd om inzicht te geven over de wijze waarop de beoogde investeringen-in met name de huisvesting- in de komende jaren kunnen worden gefinancierd (inclusief de bijbehorende ratio’s). Er zijn scenario-analyses opgetekend waarin de grootste risico’s zijn geduid en de wijze waarop deze kunnen worden gemitigeerd. In vervolg daarop zijn de notities in een sessie met de FinCie van de raad van toezicht -in aanwezigheid van Deloitte- besproken en toegelicht. In 2023 zal een nadere update plaatsvinden van de strategische huisvesting behoefte inclusief de financiële en ratio randvoorwaarden.

In 2022 is er extra aandacht besteed aan het proces van de meerjarenbegroting 2023 e.v.. Dit -onder meer- in het licht van de ontwikkelingen van de referentieraming, exploderende prijsinflatie (o.a. energie) en hernieuwde kwaliteitsagenda inclusief wijze van funding vanuit OCW.

De conclusie is dat op basis van bovenstaande en de wijze waarop risico-en kwartaalrapportages worden aangeleverd, het college van bestuur in voldoende mate geïnformeerd wordt en in staat wordt gesteld om eventuele risico’s te mitigeren. Voor nadere informatie over de financiële ratio’s wordt verwezen naar paragraaf 'Meerjarenbegroting en ratio's'. Waardoor op verantwoorde wijze ruimte is ontstaan voor toekomstige investeringen in huisvesting en duurzaamheid.

Onze investeringen in huisvesting zijn nooit een doel op zich, maar altijd bedoeld om een goede ontmoetingsplek en een adequate leeromgeving te creëren voor onze studenten. Daarnaast is het toekomstige huisvestingsbeleid afhankelijk van de studentengroei en het optimaliseren van het gebruik van het aantal vierkante meters. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. In 2022, maar ook in de komende jaren, worden extra middelen ingezet voor flexibel en passend onderwijs en ook voor LLO. Ook wordt er geïnvesteerd in  de 'wendbare organisatie' en verdere digitalisering.

In de allocatie van middelen werken we vanaf 2021 met 'een prijs per student' om de eenvoud van het model verder te bestendigen. We streven ernaar om zoveel mogelijk te sturen op personeelsbudgetten in plaats van op formatieve aantallen. Hierbij koppelen we onze middelen één-op-één aan onze strategische doelstellingen. Daarnaast zetten we in op een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van middelen met een positief exploitatieresultaat en een financieel gezond verantwoorde reservepositie.

In de continuïteitsparagraaf is de herziene kaderbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2024-2027 opgenomen. De kaderbegroting 2024 is opgesteld op basis van de beschikbare informatie in de maanden januari, februari en kent een behoorlijk ambitieniveau qua studentenaantallen. Daaropvolgend is conform planning de herziene kaderbegroting 2024 opgesteld op basis van inzicht en informatie tot en met mei. Hierin zijn de meest recente ontwikkelingen rondom studentenaantallen meegenomen. Die bleken significant af te wijken van de eerder afgegeven kaderbegroting en zijn daarom meegenomen en verwerkt in voorliggende jaarverslag 2022.

Ontwikkeling formatie 

 

Realisatie

Prognose

Aantal FTE 31-12

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Personele bezetting van bestuur / management

28

24

26

26

26

26

26

Personele bezetting van personeel primair proces / docerend personeel

1.058

1.048

1.043

978

991

987

987

Personele bezetting van direct onderwijsondersteunend personeel (mbo)

219

202

189

191

194

193

193

Personele bezetting van indirect onderwijsondersteunend personeel (mbo)

215

198

187

180

182

181

181

Totaal van personeelsbezetting

1.520

1.472

1.445

1.375

1.393

1.387

1.387

Gemiddeld aantal werknemers

Op basis van dienstverband bij ons ultimo december 2022 waren 1472 FTE werkzaam (ultimo dec' 21: 1.520). Gedurende het jaar 2022 waren er gemiddeld 1.833 medewerkers en 1.494 FTE. (gemiddeld 2021: 1.455 FTE ). Geen van onze medewerkers was werkzaam buiten Nederland.

Ontwikkelingen in studentenaantallen

Ontwikkeling aantal studenten

De ontwikkeling van de studentenaantallen in de komende jaren is momenteel nog niet duidelijk. Door vooral krimp in de bevolking voorzien wij in de komende jaren een terugloop van studentenaantallen. Tegelijkertijd zien we de opkomst van LLO. Ook de impact daarvan op onze organisatie is ongewis. Vooralsnog is in de huidige meerjarenbegroting gebruik gemaakt van de referentieraming 2022, waarbij aanvullend rekening is gehouden met een bijstelling vanuit de meest recente cijfers uit het TBG overzicht (Terugmelding bekostigingsgrondslagen). Het betreft hier een neerwaartse bijstelling van ongeveer 400 studenten.

Meerjarige raming studentenaantallen

Het aantal studenten daalt in het schooljaar 2022-2023. Er wordt vooralsnog verwacht dat het aantal studenten in het schooljaar 2023-2024 af gaat nemen. Dit wordt versterkt door een verwachte landelijke dalende trend. 

Onderstaande tabel betreft de meervoudig gewogen studentenaantallen.

 

Historisch

Prognose

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

BOL

13.011

12.563

11.831

11.816

11.973

12.244

12.370

12.442

BBL

5.623

5.873

6.038

5.755

5.385

4.983

4.766

4.671

Totaal

18.634

18.436

17.869

17.571

17.358

17.227

17.136

17.113

Strategische huisvestingsplanning

Uitvoering strategische huisvestingsplanning
Passende huisvesting is één van de waarborgen voor de continuïteit en het succes van ons onderwijs. Aan de hand van het 'Strategisch huisvestingsplan 2020-2030' voeren we een bewust, actief en planmatig huisvestingsbeleid. Die strategie is gericht op -in omvang en kwaliteit- passende huisvesting, nu en in de toekomst. De strategie is zo geformuleerd dat we in de uitvoering ervan kunnen inspelen op de actualiteit. In 2022 hebben we die planmatige duiding van de actualiteit vastgelegd in de 'Uitvoeringsnotitie ’22'. Op basis van de prognose van het aantal te huisvesten studenten verwachten wij dat we in de komende jaren voldoende huisvesting beschikbaar hebben. Investeringen zullen vooral nodig zijn om kwalitatief op het niveau te blijven dat past bij de ontwikkeling van ons onderwijs. Binnen die kaders hebben we in 2022 aan een aantal huisvestingsprojecten gewerkt:

In Amersfoort hebben we locatie Magnesiumweg 4 verkocht. De locatie werd al jaren niet meer gebruikt voor ons eigen onderwijs. En het was niet langer nuttig/rendabel om de locatie aan te houden. De koper verhuurt ons nog vijf jaar lang de ruimte waarin ons statisch archief is gevestigd. Voor het overige hebben wij ons in Amersfoort vooral gebogen over de toekomst van Campus Amersfoort. We hebben daarover nauw contact met stakeholders zoals de gemeente en vastgoedontwikkelaars. De gemeente wenst een verandering van ‘De Hoef West’, inclusief de Disketteweg, in een nieuwe stadswijk ‘Hoefkwartier’. Waar dat voor ons onderwijs nuttig is, zullen we daarop inspelen. Diezelfde gemeente is onze gesprekpartner als eigenaar van onze huurlocatie Bisschopsweg 167. Dat gebouw, waarin ons VAVO Lyceum is gehuisvest, is een rijksmonument. De verduurzamingsopgave is zowel groot als duur en erg lastig uitvoerbaar, met alle restricties die er voor een pand als dit gelden. We bespreken met de gemeente wat mogelijk en passend is;

In Nieuwegein hebben wij activiteiten van bedrijfsopleidingen c.q. leven lang ontwikkelen (Welzijn College) een plek gegeven in huurlocatie Harmonielaan 1. Over het mogelijk aankopen van deze huurlocatie hebben wij, anders dan gedacht, nog geen besluit kunnen nemen. De gemeente, eigenaar van het voormalige voortgezet onderwijs pand, heeft nog geen aanbieding gedaan. Wij verwachten dat dit in 2023 alsnog zal gebeuren en zullen dan ons besluit vormen. Verder hebben wij in 2022 voorbereidingen getroffen voor de 'midlife update' van locatie Harmonielaan 2. De verduurzamende onderdelen van deze midlife update hebben inmiddels geleid tot een toezegging van een rijksbijdrage vanuit de 'Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed' (DUMAVA);

In Utrecht hebben we de eerste tot en met de vijfde verdieping van locatie Marco Pololaan 2 aangepast aan het strategische portfolio van Business & Administration College. De begane grond wordt in 2023 aangepakt. Tegelijkertijd worden in dit traject aanpassingen gedaan die het positieve leerklimaat beter ondersteunen en wordt de ventilatie in de locatie up to date gebracht. Locatie Schooneggedreef 27 is uitgebreid en geschikt gemaakt om een eigen thuis te kunnen bieden aan de combi-opleiding Maatschappelijke Zorg & Sociaal Werk van Welzijn College. Dit project wordt in 2023 afgerond. De ingang en de begane grond van locatie Brandenburchdreef 20 hebben veranderingen ondergaan die de positionering van Creative College ondersteunen en het leerklimaat verbeteren. Daarnaast is een modernisering van het bestuursgebouw met bijbehorende kantoorfaciliteiten voorbereid. Uitvoering daarvan vindt plaats in de eerste helft van 2023. En tenslotte hebben we in 2022 de voorbereidingen voor de midlife update en de aanpassing van locatie Vondellaan 174 aan het toekomstige onderwijs ter hand genomen.

Ontwikkelingen rond contract- en derde geldstroomactiviteiten

Bedrijfsopleidingen positioneert ROC Midden Nederland in de opleidingsmarkt voor werkenden en Leven Lang Ontwikkelen. Door de activiteiten van Bedrijfsopleidingen worden docenten, studenten/deelnemers en organisaties verrijkt qua kennis en ervaring. Dit is een maatschappelijke doelstelling van de instelling. De scope van Bedrijfsopleidingen is drieledig:

  • Het houdt zich bezig met activiteiten binnen de 1e, 2e en de 3e geldstroom;

  • Het richt zich daarbij op versterking van (strategische) relaties tussen bedrijfsleven en mbo-colleges;

  • Het legt een regionale focus op de werkveldcontacten in de regio Utrecht-Amersfoort.

Bedrijfsopleidingen is in de onderwijsteams ondergebracht bij de colleges. De teamleden worden rechtstreeks aangestuurd door de collegedirecteur. Backoffice Bedrijfsopleidingen zorgt voor alle financiële en procedurele ondersteuning en borging. De kwaliteit van de opleidingen wordt geborgd door de jaarlijkse ISO-certificering (9001-2015) die gericht is op de doelmatigheid van interne processen, in aanvulling op het Inspectietoezicht (onderwijs) en de CEDEO-certificering die gebaseerd is op de tevredenheid van opdrachtgevers.

De opleidingsmarkt bij bedrijven heeft in 2021 onder druk gestaan door coronamaatregelen. In het schooljaar 2020-2021 was sprake van een daling ten opzicht van het voorgaande schooljaar (73 studenten minder). In het schooljaar 2021-2022 is de vraag weer aangetrokken (toename van 145 studenten) en voor het schooljaar 2022-2023 was er sprake van een daling van 61 studenten ten opzichte van 2021-2022.

Voor het schooljaar 2023-2024 wordt een stijging van het aantal studenten verwacht van ongeveer 150.

Mbo-studentenfonds

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoeveel geld in het eerste jaar na inwerkingtreding van het mbo-studentenfonds is uitgegeven is Tabel uitkeringen mbo-studentenfonds hieronder toegevoegd.

Uitkeringen mbo-studentenfonds ROC Midden Nederland 2022

   

Omschrijving

Aantallen studenten

Totaal van de toekenningen

Gemiddelde hoogte van de toekenningen

Studenten die lid zijn van een studentenraad als bedoeld in artikel 8a.1.2, van een andere door het bevoegd gezag ingestelde medezeggenschapsstructuur of van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid

Aanvragen

 

64

  
 

Toekenningen

  
 

64

26.307

411

Studenten die activiteiten verrichten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het bevoegd gezag mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat de student volgt

Aanvragen

 

0

  
 

Toekenningen

  
 

0

0

0

Studenten, of diens wettelijk vertegenwoordiger, die aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden waarover de student geacht wordt zelf te beschikken

Aanvragen

 

575

  
 

Toekenningen

  
 

344

221.490

644

Studenten die in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid studievertraging hebben opgelopen

Aanvragen

 

3

  
 

Toekenningen

  
 

1

2.348

2.348