Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.1 Vlottende activa

     

X € 1.000

 

31/12/2022

 

31/12/2021

 

 

Vorderingen en overlopende activa

     
      

Debiteuren

1.727

  

635

 

Ministerie van OCW

43

  

0

 

Deelnemers/cursisten

454

  

222

 

Overige vorderingen

743

  

1.423

 

Verbonden partijen

0

  

0

 

Overlopende activa

3.592

  

2.830

 

Totaal vorderingen overlopende activa

 

6.559

  

5.110

      

Deze post is als volgt te specificeren:

     
      

Debiteuren

     

Debiteuren zakelijk

1.727

  

635

 

Debiteuren gemeenten

0

  

0

 

Totaal debiteuren

 

1.727

  

635

      

Totaal deelnemers/cursisten

 

454

  

222

      

Totaal Ministerie van OCW

 

43

  

0

      

Overige vorderingen

     

Overige

743

  

1.423

 

Totaal overige vorderingen

 

743

  

1.423

      

Overlopende activa

     

Vooruit betaalde kosten

2.620

  

2.171

 

Diverse overlopende activa

972

  

659

 
      

Totaal overlopende activa

 

3.592

  

2.830