Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verantwoording externe subsidies Gemeente Utrecht 

 Sterk Utrechts mbo 2022 (tussentijdsrapportage)

Onder de vlag Sterk Utrechts mbo werken ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto met gemeente Utrecht samen aan de MBO Uitvoeringsagenda 2020-2022. Hieronder volgt een kort overzicht van de voortgang die is geboekt op de projecten in 2022. De MBO Uitvoeringsagenda loopt formeel af op 31 augustus 2023.
Met het mbo uitvoeringsplan plaatsen we het Utrechts mbo in de schijnwerpers door te werken aan de volgende vier ambities:
• Ambitie 1 - Podium voor het Utrechtse mbo
• Ambitie 2 - Gelijke kansen in het onderwijs
• Ambitie 3 - Gelijke kansen op de arbeidsmarkt
• Ambitie 4 - Voorbereid op de toekomst

Ambitielijn 1 – Podium voor het Utrechtse mbo

Met Skills The Finals van 31 maart – 1 april 2022 in de Jaarbeurs heeft het Utrechts mbo een landelijk podium gehad van ruim 15.000 bezoekers. Daarnaast hebben de vier Utrechtse mbo-instellingen gezamenlijk 95.000 inwoners online bereikt met de Utrechtse mbo-heldencampagne met een zichtbaarheid in de hele stad. Ook werd een bruisend LOB Festival neergezet.
• Met het ondertekenen van het Utrecht 900 Akkoord door lokale en regionale partners werd een fundament voor samenwerking in de toekomst gelegd. Dit fundament krijgt nu een vervolg in de nieuwe MBO Uitvoeringsagenda 2023-2026.
• Samen met de gemeente hebben de mbo-instellingen op 1 september de minister van onderwijs ontvangen bij het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU). Minister Dijkgraaf is in debat gegaan met 100 studenten van de gezamenlijke mbo-instellingen.
• In het voorjaar hebben studenten van de Utrechtse mbo-instellingen in gezamenlijkheid twee wandelingen ontwikkeld en gemaakt voor de VVV in het kader van Utrecht 900. De studenten hebben hun producten gepresenteerd aan de VVV in de Domtoren op 1 juli 2022. Het was de eerste keer dat studenten van de mbo-instellingen samen aan een opdracht werkten.

Ambitielijn 2 – Gelijke kansen in het onderwijs

Succesvolle route van onderwijs naar duurzaam werk
De vier mbo-instellingen hebben een gezamenlijk plan ingediend voor het opzetten van een mentoring programma in samenwerking met het bedrijfsleven: het ‘Mentoringproject Sterk Utrechts mbo’.
Mentoring biedt laagdrempelige informele ondersteuning, zodat jongeren zich optimaal kunnen ontplooien in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Hiermee vergroten ze hun kansen op het verwerven van een solide maatschappelijke positie. Een mentor is iemand die werkt en die als rolmodel extra steun biedt aan een jongere.
De resultaten die bereikt zijn:
• 26 studenten aangemeld
• 18 studenten hebben het traject succesvol afgerond
• 2 lopende trajecten
• 41 mentoren aangemeld
• Voorlichtingsfilm klaar
• Basisdocumenten en processen ontwikkeld
• Eindrapportage SOVEE over de eerste 2 jaar met aanbevelingen en leerpunten
• Borging project per augustus 2023 bij het Regionale Expertisecentrum van het SchoolwerktProgramma.

Ambitielijn 3 – Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Mbo-instellingen en gemeente hebben de handen ineen geslagen om samen te werken aan een aanpak voor een inclusieve Utrechtse stagemarkt. Dat doen ze in het kielzog van het pact Utrecht Inclusief, wat door de gemeente is geïnitieerd en waar mbo-instellingen zich bij aansluiten. In 2022 is een gezamenlijke Aanpak Inclusieve Stagemarkt vastgesteld.
In 2022 heeft de mbo-studentenraad SR030 pilots uitgerold voor de introductieweek en studentensport. In SR030 zitten studenten van de vier Utrechtse mbo-instellingen die de gemeente adviseren, o.a. over een gelijkwaardige positie voor mbo-studenten. Op initiatief van de SR030 en in opdracht van de mbo-bestuurders en wethouder is na de zomer van 2022 een werkgroep in het leven geroepen om te komen tot een strategisch voorstel voor de deelname van mbo-studenten aan het Utrechtse studentenleven. De werkgroep bestond uit een diverse samenstelling van leden, waaronder beleidsmedewerkers van mbo’s en gemeente, leden van de SR030 en mbo-studentenvereniging R.S.H.V., bestuursleden van VIDIUS (belangenorganisatie voor Utrechtse studenten; Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert) en een hbo-student die zich op eigen initiatief inzet voor mbo-studenten. Samen hebben zij een verkenning gedaan naar hoe het studentenleven in Utrecht op dit moment georganiseerd is en waar kansen liggen voor aansluiting van het mbo. Vervolgens heeft de werkgroep een advies geformuleerd voor een aanpak om verschillende onderdelen van het studentenleven de komende jaren toegankelijk te maken voor mbo-studenten.

Ambitielijn 4 – Voorbereid op de toekomst

In 2022 zijn verschillende resultaten geboekt binnen ambitielijn 4. Ambitielijn 4 richt zich op het versterken van de aansluiting op de (regionale) arbeidsmarkt. Het accent ligt op de sectoren Zorg, Welzijn, Techniek en ICT. Er wordt nauw samengewerkt met de marktsectoren van de gemeente.
Sommige activiteiten zijn uitgevoerd binnen een individuele mbo-instelling, andere in onderlinge samenwerking. Hieronder een greep uit de verschillende resultaten:
• Ontwikkelen van nieuwe leereenheden met een mbo-certificaat voor de zorg binnen ROC Midden Nederland.
• Werkplekleren Assistent Gezondheidszorg bij ROC Midden Nederland uitgebreid door de inzet van een projectleider. We hebben mede door haar inzet een mooi netwerk weten op te bouwen waarmee we studenten mooie plekken kunnen bieden. Dit heeft er tevens toe geleid dat we ook stageplekken hebben gevonden. Door het veranderen van ons stageritme, van blok- naar een lintstage, hebben we numeriek meer stageplaatsen nodig. Het netwerk heeft die plekken ook opgeleverd.
• Samenwerking ROC Midden Nederland met Strijkviertel, Upcycle Center en Hof van Cartesius. Docenten/onderwijsontwikkelaars leren van vraagstukken die spelen en vertalen deze naar onderwijsaanbod voor kort cyclisch opleiden.
• Versterken van de samenwerking tussen de 4 Utrechtse mbo-instellingen die ICT- opleidingen aanbieden. Hiervoor is tijdelijk een kwartiermaker aangesteld en heeft YoungWorks een inspiratiesessie begeleid. Dit heeft geresulteerd in het aantrekken van een 3e partij die met de 4 Utrechtse mbo-instellingen op 17 mei 2023 een eendaagse ICT challenge gaat organiseren. Doel van de challenge is: ‘Hoe kunnen mbo-scholen in de regio Utrecht gezamenlijk zorgen voor positieve beeldvorming bij bedrijven m.b.t. de waarde van mbo-studenten in de richting van ICT?’
• Verschillende activiteiten binnen Nimeto ism de branche, o.a. ontwikkeling Digilab en experimenteerlaboratorium Explora.
• Het Grafisch Lyceum Utrecht is in september een doorstroomklas van niveau 3 naar niveau 4 gestart. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor de start per 1 september 2023 van de nieuwe opleiding Creatief Software Designer. Binnen de Mediavormgeef-opleiding is een aparte leerlijn opgezet voor Real Time Graphic en er is een keuzedeel HBO-voorbereiding Creatieve Opleidingen ontwikkeld en gestart in 2022.
• MBO Utrecht heeft vijf leereenheden ontwikkeld in jaar 2021 en jaar 2022. De leereenheden richten zich op niveau 3 verzorgende IG en op Niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn.
• Daarnaast heeft MBO Utrecht het Project aanpakkers ontwikkeld waarbij studenten zich verbinden met de wijk door activiteiten in de wijk uit te voeren hiermee van waarde te zijn voor gebruikers en bewoners.

Utrecht Leert Aanpak Lerarentekort 2021-2022

Financiële verantwoording Utrecht Leert Aanpak Lerarentekort 2021-2022

De subsidie genaamd ‘Utrecht Leert’ is toegekend vanaf eind december 2020 tot en eind december 2022 voor activiteiten rond meer goede leraren en toekomstbestendig onderwijs. Conform afspraak is de uitbreiding van de rol van schoolopleider gecontinueerd en zijn er diverse activiteiten georganiseerd, uitgebreid en verbeterd. Deze activiteiten zijn met name gericht op de PDG-begeleiding en de startende docenten. Zo hebben veel startende collega’s kennis gemaakt met een beeldcoachingstraject, hebben we voor de tweede keer een training voor de hybride professional kunnen organiseren en hebben we het voortraject voor de zij-instromer geoptimaliseerd en meerdere keren gedurende het schooljaar aangeboden. Diverse trainingen zijn intern verzorgd en/of samen met onze partnerschool Hogeschool Utrecht. Dit zorgde ervoor dat we geen externe (dure) trainingsbureaus in hoefden te schakelen. Dit heeft geresulteerd in een (kleine) kostenbesparing ten opzichte van de begrote kosten.

De eigen investering van ROCMN betreft een deel van de uren voor projectleider en Schoolopleider, organisatie en ontwikkeling van activiteiten, deelnemerskosten voor schoolopleiders, werkbegeleiders aan professionaliseringsactiviteiten en overleg, deel kosten evenementen enzovoorts.