Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële verantwoording programmamiddelen VSV Gemeente Utrecht 2022

Regioprogramma VSV Utrecht

In het kader van het regionaal programma 'SchoolWerkt 2020-2024' in Utrecht - RMC regio 19, heeft ROC Midden Nederland in samenwerking met regionale partners subsidie ontvangen.

Met deze subsidie werken we samen met andere mbo’s, vo’s en gemeenten aan een optimale overstap van vo- mbo, zorg in en om de school en aansluiting op de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie.

De eindverantwoording van de VSV-subsidie van de gemeente Utrecht voor de jaren 2021 en 2022 vindt, conform subsidievoorwaarden uit de afgegeven beschikking, plaats vóór 1 juli 2023. Deze verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag en de financiële eindafrekening

De overstap

Voor jongeren is de overstap van vmbo naar mbo soms groot en goede begeleiding en monitoring van hun loopbaanontwikkeling is essentieel. Met deze programmalijn werken we aan een goede, voorwaardelijke samenwerking tussen vo/vso en mbo en leerplicht zodat schooluitval wordt voorkomen. Door het uitbreiden van de infrastructuur en de inzet van een aantal digitale modules hebben we alle leerlingen in beeld en kunnen we interveniëren waar nodig. Voor deelnemers met een verhoogd uitvalrisico bij de overstap naar een vervolgopleiding is er een extra begeleidingsmogelijkheid met de inzet van zogenaamde overstapcoaches.

Deze coaches bieden aanvullende begeleiding, zowel op school als daarbuiten. Ook in periodes dat de school niet bereikbaar is, zoals tijdens schoolvakanties. In 2022 zijn de coachingstrajecten uitgevoerd conform planning.

Steun waar nodig

Hulpvragen zijn van invloed op het gedrag op school en het vermogen om onderwijs te volgen. Met deze programmalijn verlagen we de drempel naar hulp en zetten zo snel mogelijk passende ondersteuning in. Door de 'plusvoorziening OPDC', de maatwerktrajecten in het mbo, de coaching informeel en formeel en de kernpartneraanpak in 2022 te continueren helpen we jongeren met de steun die nodig is. Daarnaast hebben we in 2022 het expertisecentrum ‘Steun waar nodig’ gecontinueerd, waarin we de kennis en kunde van kernpartners bundelen en nieuwe initiatieven uitwerken op het gebied van doorlopende studentondersteuning.

Financiële verantwoording

De beschikking 'De Overstap' is conform planning en afspraken uitgevoerd. We hebben samen met betrokken partners besloten om de gelden voor 'het verbreden monitoring uitstroom richting werk' in te zetten voor de uitvoering van extra overstapcoach-trajecten en voor aanpassingen in de digitale infrastructuur. Bij de beschikking 'Begeleiding expertisecentrum steun waar nodig' zijn minder kosten gemaakt dan begroot. In de fase van visievorming lag de ambitie ten aanzien van het expertisecentrum erg hoog. In de uitvoeringsfase bleek het daadwerkelijk van de grond krijgen van nieuwe activiteiten te hoog gegrepen. In combinatie met de naweeën van de lockdown en personele wisselingen op sleutelposities, leidde dit in 2022 tot een onderbesteding en is er nog € 30.000,- aan kosten begroot voor 2023. Het bedrag van € 153.691,- wordt geretourneerd aan de gemeente.