Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11.1 Kortlopende schulden (OCW)                

Dit betreft de aan het Ministerie van OCW terug te betalen subsidies voor Inhaalprogramma Corona, Lerarenbeurs en Zijinstroom zoals opgenomen in de verantwoording subsidies OCW  zonder verrekeningsclausule G1.

Bedragen X € 1

      

31/12/2022

Schuld aan Ministerie van OC&W

Kenmerk

    

Lerarenbeurs 2022/2023

1278785-1 (aanvraagnr 137119)

    

10.822

 

Lerarenbeurs 2021/2022

1166081-1 & 1177524-1

    

7.051

 

Lerarenbeurs 2020/2021

1090419-1

    

20.801

 

Doorstroom MBO-HBO 2018-2021 (verlengd 2022) G2A

DHBO018038

    

11.296

 

Instructeurbeurs 2021/2022

1176883-1 (ref.129947)

    

4.935

 

Lerarenbeurs 2021/2022

     

8.461

 

Lerarenbeurs 2021/2022

     

3.349

 

Lerarenbeurs 2021/2022

     

2.600

 

Lerarenbeurs 2021/2022

1166081-1

    

4.760

 

Totaal schulden aan Ministerie van OC&W

      

74.075

  

31/12/2022

 

31/12/2021

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

    

Loonheffing/Premies sociale verzekeringen

5.389

 

5.291

 

BTW

42

 

88

 

Overige

-54

 

-61

 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

 

5.377

 

5.316

     

Overlopende passiva

    

Reservering vakantietoeslag

4.130

 

3.924

 

Vakantiedagen

1.399

 

1.611

 

Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen (G1 en G2B)

7.728

 

7.406

 

Ministerie van OCW niet-geoormerkte bijdragen

6.028

 

11.542

 

Vooruitontvangen leerling gelden

762

 

510

 

Vooruitontvangen contractactiviteiten

0

 

0

 

Vooruitontvangen/overlopende projecten

1.460

 

1.361

 

Overige overlopende passiva

4.730

 

5.038

 

Totaal overlopende passiva

 

26.237

 

31.392

Overlopende passiva ministerie X 1.000

Toewijzing

 

Bedrag

Saldo

ontvangen

lasten/baten

Saldo

Omschrijving

Kenmerk

Datum

toewijzing

31-12-21

in 2022

in 2022

31-12-22

kwaliteitsafspraken MBO 2019-2022 investeringsbudget

1097203-1

22-10-20

9.112

1.165

0

1.165

0

kwaliteitsafspraken MBO 2019-2022 res.afhankelijk budget

1183161-02

02-12-21

7.479

7.479

0

7.479

0

kwaliteitsafspraken MBO 2019-2022 investeringsbudget

100000040-2

06-07-22

12.845

0

12.845

9.716

3.129

Overige overlopende passiva Ministerie

  

29.435

8.644

12.845

18.360

3.129

Van de vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidie ziet € 10,8 miljoen toe op de nog te besteden gelden inzake kwaliteitsafspraken MBO 2019-2022. In de begroting 2023 RvT zijn aanvullende lasten opgenomen van € 5,1 miljoen. In de werkbegroting 2023 zijn hier een tweetal posten aan toegevoegd voor een bedrag van € 2,7 miljoen. Restant van € 3,0 miljoen is bedoeld voor innovatieve projecten 2023.