Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Trends in personele cijfers

Optimale formatiesamenstelling

Strategische personeelsplanning (SPP) gebruiken we als hulpmiddel om de formatie te analyseren, te plannen en te monitoren. Hierbij houden we rekening met interne en externe ontwikkelingen. SPP helpt ons om kwalitatieve en kwantitatieve doelen te formuleren en te realiseren. Denk aan een evenwichtige samenstelling van het team, de gewenste functiemix, een veranderende vraag vanuit de branche, fluctuaties in het aantal studenten en inspelen op onderwijsinnovaties. 

De acties die volgen uit SPP zijn gericht op het ontwikkelen, benutten, behouden en aantrekken van medewerkers. Na SPP worden afspraken met medewerkers gemaakt over professionalisering en gesprekken gevoerd over loopbaanstappen. De salarismixmiddelen worden ingezet om de optimale samenstelling en mix van functies in ieder team te realiseren. Verandering in de functiemix vindt geleidelijk plaats, omdat een samenspel van factoren de gewenste formatie beïnvloedt. Zo hebben we als doel om meer promoties naar de functie van LC docent te realiseren binnen de onderwijsteams. Over de afgelopen tien jaar zijn er ongeveer 500 promoties gerealiseerd. Ook al neemt het absolute aantal promoties toe, relatief stijgt het minder snel. Zo wordt dit percentage beïnvloed door de toenemende uitstroom van oudere medewerkers en het streven naar verjonging en meer diversiteit. Huidige en toekomstige vacatures worden hierdoor vaker door jonge docenten en net afgestudeerde docenten in opleiding ingevuld die in de LB-schaal starten. Hierdoor veranderen de verhoudingen in de functiemix niet met grote sprongen. 

Formatie LB LC LD verhouding

Om te stimuleren dat het aantal promoties van LB naar LC docent blijft toenemen, is er met ingang van 2019 een op maat gemaakt programma germaakt, gericht op doorstroom naar een LC docent­ functie. Ook in 2022 is het aandeel LC docenten daarmee toegenomen. 

 

2019

2020

2021

2022

Functie:

Fte

%

Fte

%

Fte

%

Fte

%

LB docent

420,5

50,8

407,2

47,8

401,5

46,9

376,5

44,5

LC docent

338,1

40,8

376,8

44,2

394,6

46,1

406,3

48,1

LD docent

69,9

8,4

68,2

8,0

59,3

6,9

62,7

7,4

 

828,5

 

852,3

 

855,4

 

845,5

 

Formatie omvang

De totale docentformatie is afgenomen in 2022. Deze krimp hangt onder andere samen met de afname van de incidentele extra middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit resulteert ook in een afname van het aandeel tijdelijke contracten. 

 

2019

2020

2021

2022

Aantal medewerkers

1.763

1.771

1.838

1.818

wtf

1.419

1.434

1.496

1.482

Formatie: verhouding vast-tijdelijk dienstverband

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 
 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Vast

1.464

83

1.442

81

1.373

75

1.367

75

Tijdelijk

299

17

329

19

465

25

451

25

Totaal

1.763

100

1.771

100

1.838

100

1.818

100

Formatie: verhouding voltijd-deeltijd

 

2019

2020

2021

2022

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Voltijd

594

33,7

597

33,7

610

33,2

559

30,7

Deeltijd

1.169

66,3

1.174

66,3

1.228

66,8

1.260

69,3

Totaal

1.763

 

1.771

 

1.838

 

1.818

 

Samenstelling functiemix onderwijsteams

Binnen de groep instructeurs en LB, LC en LD docenten zien we een afname van de totale formatie. Er is een relatief grote afname van het aantal instructeurs en LB docenten ten opzichte van 2021.  

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 

Functie:

Fte

%

Fte

%

Fte

%

Fte

%

Instructeur

59,3

6,7

43,6

4,9

68,2

7,4

54,1

6,0

LB docent

420,5

47,4

407,2

45,5

401,5

43,5

376,5

41,9

LC docent

338,1

38,1

376,8

42,1

394,6

42,7

406,3

45,2

LD docent

69,9

7,9

68,2

7,6

59,3

6,4

62,7

7,0

Totaal

887,7

 

895,9

 

923,6

 

899,6

 

Percentage vrouwen - mannen 

Het percentage vrouwen (62%) dat bij ons werkzaam is, neemt de afgelopen jaren geleidelijk toe. Het percentage mannen (38%) neemt juist geleidelijk af.

 

2019

2020

 

2021

 

2022

 
 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Mannen

715

40,6

708

40,0

714

38,9

697

38,3

Vrouwen

1.048

59,4

1.063

60,0

1.124

61,2

1.122

61,7

Totaal

1.763

 

1.771

 

1.838

 

1.818

 

Aandeel vrouwen en mannen in leidinggevende functies

Er zijn iets meer vrouwelijke dan mannelijke leidinggevenden. Uit de wtf blijkt dat iets meer vrouwelijke leidinggevenden een parttime functie hebben. 

 

2019

2020

2021

2022

 

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Aantal:

52

42

44

44

50

49

46

50

% (aantal)

55,3

44,7

50

50

50,5

49,5

47,9

52,1

wtf

51,5

38

43,8

39,2

49,6

45,1

44,7

43,1

% (wtf)

57,6

42,4

52,8

47,2

52,4

47,6

52,8

47,2

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw is evenals de gemiddelde leeftijd (47 jaar) vergelijkbaar met 2021. 

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

 

 Leeftijd:

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

<=24

28

1,6

22

1,2

39

2,1

25

1,4

25-29

142

8,1

149

8,4

149

8,1

150

8,3

30-34

172

9,8

186

10,5

212

11,5

216

11,9

35-39

148

8,4

157

8,9

196

10,7

207

11,4

40-44

147

8,3

138

7,8

157

8,5

166

9,1

45-49

180

10,2

184

10,4

180

9,8

179

9,8

50-54

218

12,4

235

13,3

241

13,1

233

12,8

55-59

322

18,3

294

16,6

283

15,4

256

14,1

60-64

348

19,7

345

19,5

310

16,9

316

17,4

>65

58

3,3

61

3,4

71

3,9

79

4,3

Totaal

1.763

 

1.771

 

1.838

 

1.818

 

Lengte dienstverband

De ingezette beweging ten aanzien van verjonging en vernieuwing zet zich door in 2022. Dit zien we terug in de groei van de groep medewerkers die 0 tot 5 jaar in dienst is (43,95%). 

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Jaren:

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

0-5

703

39,9

726

41,0

804

43,7

799

44,0

5-10

166

9,4

222

12,5

281

15,3

331

18,2

10-15

125

7,1

115

6,5

123

6,7

98

5,4

15-20

269

15,3

190

10,7

127

6,9

90

5,0

20-25

156

8,8

194

11,0

224

12,2

243

13,4

25-30

134

7,6

121

6,8

93

5,1

85

4,7

30-35

141

8

125

7,1

108

5,9

90

5,0

35-40

58

3,3

64

3,6

67

3,7

70

3,9

40 en meer

11

0,6

14

0,8

11

0,6

16

0,9

Totaal

1.763

 

1.771

 

1.838

 

1.818