Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de ondernemingsraad

We kijken terug op een goed medezeggenschapsjaar. Het was dit jaar weer mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten, wat het overleg nog meer ten goede kwam. De goede samenwerking in de OR en het open en constructieve overleg met het CvB en andere gesprekpartners zijn hier absoluut debet aan.

In 2022 zijn er 24 advies- en instemmingsaanvragen behandeld. We lichten er hier een paar uit.

  • We hebben ons ingezet voor differentiatie van de instructeursfuncties. Afdeling P&O heeft onder andere op verzoek van de OR een onderzoek gedaan naar deze differentiatie. Dat heeft geleid tot het voornemen om het aantal instructeursfuncties uit te breiden met schaal 8 en 9 en de huidige functie in schaal 7 te herzien. De implementatie is in handen van de dienst P&O en de verschillende colleges, de OR wordt daarbij betrokken;

  • Om het werkveld en technologische ontwikkelingen goed op de organisatie aan te laten sluiten, gaat de TechCampus Amersfoort met ingang van schooljaar '23-'24 op sommige vlakken wat wijzigen. De organisatiewijziging is een proces dat het komend schooljaar verder vorm zal moeten gaan krijgen;

  • We zijn blij met de totstandkoming van het meerjarenformatieplan waarin financiële, onderwijsinhoudelijke en organisatorische keuzes zijn samengebracht en vertaald naar hoe het personeelsbestand samen zou moeten worden gesteld. Een instrument dat zorgt voor meer inzicht;

  • Ook in 2022 heeft de OR instemming verleend op de hoofdlijnen van de begroting. Onder meer op aandringen van de OR zijn er gelden gereserveerd voor extra LC-docenten, duurzaamheidsinnovaties en is inzichtelijk gemaakt hoe de verdeling onderwijzend en niet onderwijzend personeel tot stand komt;

Over deze en andere onderwerpen plaatsen we geregeld een nieuwsbericht op intranet en een paar keer per jaar verwijzen we hiernaar in een nieuwsbrief aan alle collega’s. In deze nieuwsberichten staat een volledig overzicht van de advies- en instemmingsaanvragen van het afgelopen jaar;

We plannen ons overleg op de verschillende locaties in Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht. Dit willen we combineren met ontmoetingsmomenten met onze collega’s. Want zo kunnen we nog beter te weten komen wat er leeft in de colleges en diensten. Fijn om te ervaren dat collega’s ons via e-mail en telefoon goed weten te vinden met vragen, opmerkingen en tips;

De driejarige zittingstermijn van de OR zat er op 1 augustus op. Een wervende campagne in het voorjaar heeft geresulteerd in maar liefst 20 kandidaten voor de 15 zetels, waarna 51,55% van de kiesgerechtigde collega’s digitaal hun stem uitbracht op een collega;

Nog voor de zomervakantie is een start gemaakt met de kennismaking en het inwerken van de nieuw gekozen OR. De leden zijn ingewerkt met twee donderdagen intensieve training, een tweedaagse van het Platform Medezeggenschap MBO en inhoudelijke sessies, verzorgd door een OR-trainer, directieleden en P&O-adviseurs. Daarnaast volgen nog trainingen op het gebied van financiën en arbeidsomstandigheden;

De nieuwe OR bestaat uit enthousiaste, betrokken en positief kritische collega’s. Met een veelvoud aan advies- en instemmingsaanvragen konden we het geleerde direct in de praktijk brengen om over uiteenlopende onderwerpen adviezen richting het CvB te sturen. Momenteel worden speerpunten geformuleerd, waarover binnenkort meer;

De volgende collega’s zitten in de OR: Karima Abdel Laoui, Said Boujlid, Nicole van Balgoijen, Aukje de Boer, Nordin Boudarra, Nawal Emrani, Sjoerd Formsma, Roel Jansen (voorzitter), Doret Merckens, Hans Oostenrijk (plaatsvervangend voorzitter), Welmoed Osinga, Johan Schmieman, Marleen Stein, Koen Stroo en Twan Verweij.
In 2022 hebben Henk Heinhuis, Moerad el Ouariachi, Nienke de Pree, Johan Sluis, Christa Rijkse en Marcel Wiebes de OR verlaten. We willen hen bedanken voor hun bijdrage!

Meer informatie over de ondernemingsraad is te vinden op onze intranetpagina. Daar vind je notulen, al onze nieuwsberichten, nieuwsbrieven en algemene informatie.