Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.10 Financiële baten en lasten

       

X € 1.000

 

2022

 

Begroting 2022

 

2021

 

 

 

Financiële baten

470

  

0

  

266

 

Financiële lasten

500

  

513

  

585

 

Saldo financiële baten en lasten

 

-30

  

-513

  

-319

Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting en realisatie verwijzen we naar het bestuursverslag en de betreffende paragrafen in het jaarverslag hoofdstuk 'Bedrijfsvoering en financiën'.