Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële verantwoording kwaliteitsagenda

ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om de 'kwaliteitsafspraken (KA) 2019-2022', in aansluiting op de aanpak uit de periode 2015-2018, zowel financieel als inhoudelijk volledig te integreren in de strategische beleidskeuzes van de eigen

Verantwoording Passend Onderwijs 

De verandering ten opzichte van voorgaande jaren is dat we minder inzetten op individuele begeleiding buiten de klas en méér aanpassingen organiseren die studenten in het reguliere onderwijsproces nodig hebben.

Afwijken onderwijstijd

Onderwijsafdelingen kunnen een gefundeerd verzoek indienen bij het college van bestuur (CvB) om te mogen afwijken van de wettelijke onderwijstijd of opleidingsduur. Dit wordt actief getoetst en voorgelegd aan het CvB alvorens het wordt doorgevoerd.

Conclusies ten behoeve van “Helderheid” 

Verantwoording externe subsidies Gemeente Utrecht 

Onder de vlag Sterk Utrechts mbo werken ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto met gemeente Utrecht samen aan de MBO Uitvoeringsagenda 2020-2022.

Financiële verantwoording programmamiddelen VSV Gemeente Utrecht 2022

In het kader van het regionaal programma 'SchoolWerkt 2020-2024' in Utrecht - RMC regio 19, heeft ROC Midden Nederland in samenwerking met regionale partners subsidie ontvangen.