Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

7. Liquide middelen

     

X € 1.000

 

31/12/2022

 

31/12/2021

 

 

Banken

86.542

  

85.103

 

Kasmiddelen

1

  

2

 

Spaarrekeningen/deposito's

352

  

355

 

Totaal liquide middelen

 

86.895

  

85.460

De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC Midden Nederland.

Per 31 december 2022 bedraagt de rekening courantverhouding Ministerie van Financiën € 90 miljoen positief.