Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2022

ACTIVA

     

X € 1.000

 

Ref.

31/12/2022

 

31/12/2021

  

 

Vaste Activa

      

Immateriële vaste activa

5.1

0

  

0

 

Materiële vaste activa

5.2

87.423

  

91.252

 

Financiële vaste activa

21.3

0

  

0

 

Totaal vaste activa

  

87.423

  

91.252

       

Vlottende activa

      

Vorderingen

22.1

6.559

  

5.110

 

Liquide middelen

22.2

86.367

  

84.931

 

Totaal vlottende activa

  

92.926

  

90.041

Totaal activa

  

180.349

  

181.293

PASSIVA

     

X €1.000

 

Ref.

31/12/2022

 

31/12/2021

  

 

Eigen Vermogen

22.3

105.325

  

98.771

 
       

Voorzieningen

22.4

10.040

  

8.936

 
       

Langlopende schulden

10

25.922

  

28.378

 
       

Kortlopende schulden

22.5

39.062

  

45.208

 
       

Totaal passiva

  

180.349

  

181.293

ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

     

X € 1.000

 

Ref.

Resultaat 2022

 

Resultaat 2021

  

 

Baten

      

Rijksbijdragen OCW

14.1

177.730

  

171.051

 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

14.2

2.204

  

1.722

 

Cursus- en examengelden

14.3

2.981

  

1.618

 

Werk in opdracht van derden

23.1

2.366

  

2.199

 

Overige baten

23.2

6.419

  

4.999

 
   

191.700

  

181.589

Lasten

      

Personele lasten

23.3

144.601

  

132.350

 

Afschrijvingen

14.7

9.376

  

9.951

 

Huisvestingslasten

23.4

11.056

  

10.605

 

Overige instellingslasten

23.5

20.082

  

18.179

 
   

185.115

  

171.085

Saldo baten en lasten

  

6.585

  

10.504

Saldo financiële baten en lasten

14.10

 

-30

  

-319

Resultaat

  

6.555

  

10.185

Resultaat deelnemingen

  

0

  

0

Bijzonder resultaat

  

0

  

0

Nettoresultaat

  

6.555

  

10.185