Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Gang van zaken gedurende het verslagjaar 

Het resultaat van ROC Midden Nederland over verslagjaar 2022 bedraagt € 6,6 miljoen. Dit ten opzichte van een neutraal begroot resultaat. Hiermee is het resultaat € 6,6 miljoen hoger dan geraamd.

Het werkelijke (genormaliseerde) resultaat is nagenoeg gelijk aan het begrote resultaat. De € 6,6 miljoen werd gerealiseerd door vooral tijdelijke oorzaken die verband houden met de verschillende zaken. Dit heeft grotendeels te maken met incidentele posten, anders dan de reguliere bedrijfsvoering.

Het gerealiseerde positieve exploitatieresultaat ad € 6,6 miljoen is in grote mate beïnvloed door de baten uit het Nationaal Onderwijsprogramma (NPO) van € 3,0 miljoen, die in 2023 worden besteed. Dit leidt tot een relatief hoog resultaat in 2022 en is als een lastenverhoging verwerkt in de begroting van 2023. 

Daarnaast ontvingen we laat in het jaar de prijscompensatie ad € 2,5 miljoen waar we geen rekening mee hielden en mede door corona, moesten wij de investeringen uitstellen omdat bouwbedrijven met schaarste van materiaal en personeel kamp(t)en. Hierdoor werden de afschrijvingslasten circa € 1,0 miljoen lager.

Genormaliseerd resultaat 2022

Het genormaliseerde operationeel jaarresultaat over 2022, dus exclusief incidentele posten, bedraagt € -28K en laat zich als volgt toelichten:

Exploitatieresultaat 2022 volgens staat van baten en lasten in de jaarrekening

  

6.553

Incidenteel

   

Tegenvallers:

   

Effect doorschuiven resultaatafhankelijk deel van de kwaliteitsmiddelen

  

5.600

Effect extra dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid

  

1.300

Effect meerkosten inhuur (vervanging langdurig ziekteverzuim+ overige)

  

1.146

Effect heffing belastingdienst Werkkosten (WKR) 2022

  

800

Effect afboeking boekwaarde Magnesiumweg

  

300

Overige

  

200

    

Meevallers:

   

Effect aanvullende OCW bekosting (o.a. N2)

  

-3.200

Effect overige baten/projecten

  

-2.700

Effect lagere lasten, doorschuiven NPO activiteiten naar 2023

  

-3.000

Effect OCW prijscompensatie (mn materiele component niet gealloceerd)

  

-2.522

Effect najaarsbijstelling structureel personeelsbudget

  

-1.500

Niet bestede middelen innovatiebudget

  

-1.100

Effect lagere afschrijvingen

  

-1.025

Vrijval Swap+Depositorente

  

-480

Effect lagere dotatie voorziening wachtgeld

  

-400

Genormaliseerd resultaat excl. incidentele posten

  

-28

    

Begroot 2022

  

0

    

Surplus

  

-28

Het mbo (incl. diensten) laat een resultaat zien van € 6,8 miljoen positief. Het onderdeel Vavo realiseert een resultaat van € 0,2 miljoen negatief. In navolgend overzicht wordt gespecificeerd welke middelen worden aangewend per activiteit (mbo en Vavo).

Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022 (RvT)

Realisatie 2022

    

Totaal 2022

Mbo incl. diensten

Vavo

BATEN

      
 

Rijksbijdragen OCW

171.051

172.603

177.730

173.035

4.695

 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

1.722

2.066

2.204

332

1.872

 

Cursus- en examengelden

1.618

2.405

2.981

2.981

0

 

Werk in opdracht van derden

2.199

2.209

2.366

2.366

0

 

Overige baten

4.999

4.009

6.417

6.286

131

 

Totaal baten

181.589

183.292

191.698

185.000

6.698

LASTEN

      
 

Personele lasten

132.350

140.440

144.601

139.996

4.605

 

Afschrijvingen

9.951

10.400

9.376

9.253

123

 

Huisvestingslasten

10.606

11.142

11.055

10.586

469

 

Overige instellingslasten

18.179

20.797

20.083

19.815

268

 

Corporate kosten

0

0

0

-1.407

1.407

 

Totaal lasten

171.086

182.779

185.115

178.243

6.872

       
 

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering

10.503

513

6.583

6.757

-174

 

Saldo financiële bedrijfsvoering

-319

-513

-30

-30

0

 

Saldo buitengewone baten en lasten

0

0

0

0

0

       

Exploitatieresultaat

10.184

0

6.553

6.727

-174

Het resultaat over het boekjaar bedraagt € 6,6 miljoen tegenover een neutraal begroot resultaat. Hierna worden de belangrijkste verschillen per post toegelicht:

Baten 

De baten zijn circa € 8,4 miljoen euro hoger dan begroot.

(Bedrag x € mln)

Realisatie

Begroot

Afwijking

Rijksbijdragen OCW

177,7

172,6

5,1

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

2,2

2,1

0,1

College-, cursus-, les- en examengelden

3,0

2,4

0,6

Baten werk in opdracht van derden

2,4

2,2

0,2

Overige baten

6,4

4,0

2,4

Totaal

191,7

183,3

8,4

Baten:

  • De oorzaak van de positieve afwijking is vooral toe te schrijven aan NPO-middelen en extra middelen ontvangen voor loon- en prijsbijstelling (OCW), waarbij een deel niet gealloceerd is aan de organieke eenheden.

  • Hogere overige baten (incl. overheidsbijdragen, college-cursusgelden en werk iov derden), ten bedrage van € 0,9 miljoen zijn als gevolg van hogere projectbaten uit contractactiviteiten en externe projecten € 0,2 miljoen en budgetbijstellingen VAVO-regeling en studers € 0,7 miljoen.

  • De overige baten zijn € 2,4 miljoen hoger dan begroot door hogere projectenopbrengsten. In de loop van het jaar worden de middelen deels ingezet en geboekt tegen personeelslasten (inhuur derden) en Overige lasten.

Lasten 

De lasten zijn in totaal € 2,4 miljoen hoger dan begroot. Het verschil is opgebouwd uit de volgende posten:

(Bedrag x € mln)

Realisatie

Begroot

Afwijking

Personele lasten

144,6

140,4

4,2

Afschrijvingen

9,4

10,4

-1,0

Huisvestingslasten

11,0

11,1

-0,1

Overige instellingslasten

20,1

20,8

-0,7

Totaal

185,1

182,7

2,4

Lasten:

  • Er was sprake van een onderbesteding van projectgelden op o.a. NPO-gelden. Daarnaast blijkt de reservering van de kwaliteitsmiddelen voor de periodieken en risicoposten niet nodig te zijn doordat de prijs per student te samen met de coronamiddelen op dit moment voldoende ruimte geeft voor de colleges.

  • Een negatief effect op de personele lasten wordt veroorzaakt door meerkosten inhuur, de verhoging van de dotatie voor de voorziening duurzame inzetbaarheid en de extra kosten voor de werkkostenregeling (WKR). Hiertegenover staan extra vergoedingen vanuit Uszo.

  • Lagere afschrijvingskosten (€ 1,0 miljoen) worden vooral veroorzaakt doordat een deel van de strategische huisvestingsinvesteringen later starten dan de oorspronkelijke globale inschatting.

  • De lagere overige lasten € 0,7 miljoen kan worden toegeschreven aan de niet gerealiseerde baten/lasten van de Projectkosten Derden.

  • Lagere financiële lasten ten bedrage van € 0,5 miljoen als gevolg van vrijval rentederivaten € 0,2 miljoen en renteopbrengsten € 0,3 miljoen.

Personelelasten

In totaal zijn de personele lasten, zoals verantwoord in de exploitatie, € 4,2 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

(Bedrag x € mln)

Realisatie

Begroot

Afwijking

Salariskosten incl. werkgeverslasten

124,1

126,9

-2,8

Inhuur derden

14,1

9,0

5,1

Overige personele lasten

5,4

2,8

2,6

Uitkeringen

-1,6

0,0

-1,6

Totaal regulier

142,0

138,7

3,3

Dotatie/vrijval voorziening

2,6

1,7

0,9

Totaal personele lasten

144,6

140,4

4,2