Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Conclusies ten behoeve van “Helderheid” 

Thema 1: Uitbesteding

ROC Midden Nederland werkt samen met commerciële instellingen en niet-commerciële instellingen, waarbij de ROC MN-studenten (een deel van) de opleiding bij een (niet-)commerciële instelling volgen. ROC Midden Nederland houdt toezicht op de kwaliteit van zijn opleidingen.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Alle activiteiten die ROC Midden Nederland verricht vallen onder publieke activiteiten, dan wel onder private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke taak. ROC Midden Nederland gebruikt geen publieke middelen voor private activiteiten.

Thema 3: Verlenen van vrijstellingen

ROC Midden Nederland kan studenten vrijstellingen verlenen op basis van eerder behaalde toetsen of examens, of op basis van werkervaring of buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden. Het vrijstellingenbeleid heeft niet de bedoeling af te wijken van de voor de opleiding geldende onderwijstijd.

Thema 4: Les- en cursusgeld, niet betaald door de deelnemer zelf

ROC Midden Nederland betaalt geen cursusgeld voor deelnemers. Dit doet het ook niet via het Stichting Van Beuningenfonds (een fonds dat als doelstelling heeft het financieel ondersteunen van studenten in aantoonbaar moeilijke omstandigheden, met name daar waar alternatieve vormen van ondersteuning niet mogelijk zijn gebleken.) Facturen worden naar de student zelf verstuurd, of naar degene die door de student is gemachtigd.

Thema 5: Uitstroom vlak na de peildatum

Hier vermeldt ROC Midden Nederland hoeveel studenten zijn uitgestroomd in de 3 maanden na de peildatum 1 oktober 2022 onder vermelding van het hoogst behaalde diploma bij ROC Midden Nederland.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven (omzwaaiers). Het gaat hier om 1. Verandering in niveau en 2. Veranderingen in leerweg/intensiteit

Het aantal studenten die zijn overgestapt in 2022 naar een ander niveau (crebo) is 286 en het aantal studenten die zijn overgestapt naar een andere leerweg/intensiteit is 43.

Thema 7: Bekostiging van maat- werk-trajecten ten behoeve van bedrijven

ROC Midden Nederland verzorgt i.h.k.v. bekostigd onderwijs, geen maatwerktrajecten, zoals bedoeld in de gebruikte definitie in de notitie Helderheid.
ROC Midden Nederland verzorgt wel cursussen en opleidingen vanuit Bedrijfsopleidingen.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

Het onderwijs en de examinering dat ROC Midden Nederland verzorgt, vindt volledig plaats in Nederland.
Studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit worden uitsluitend ingeschreven als zij op het moment van inschrijven rechtsgeldig in Nederland verblijven. De externe accountant ziet toe op dit proces.