Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

College van bestuur: samenstelling, functioneren en nevenfuncties

De samenstelling van het college van bestuur (CvB) was in 2021 als volgt:

- Dhr. drs. H.J. Spronk, voorzitter

- Dhr. M.A. Labij, lid 

Beoordeling functioneren college van bestuur en realisatie doelen

In januari 2023 zijn door de werkgeverscommissie van de raad van toezicht individuele personeelsgesprekken met de CvB-leden gevoerd. In 2020 is hiervoor een evaluatiekader opgesteld met als focus 'strategisch leiderschap' en 'persoonlijk functioneren'. Ook op de basiscriteria werd beoordeeld. Deze basiscriteria zijn: bijdrage aan financiële continuïteit, compliance van wet- en regelgeving en positief oordeel onderwijsinspectie.  

De raad van toezicht (RvT) oordeelt positief over het individueel functioneren in 2022 van de twee CvB-leden, H.J. Spronk en M.A. Labij. De RvT beoordeelde het collectief functioneren van het CvB in 2022 tevens als positief. Voor de Stichting ROC Midden Nederland is het WNT-maximum voor het onderwijs van toepassing. De leden van het CvB ontvangen een honorering binnen de WNT-normen.

Bezoldiging college van bestuur

Het gezamenlijk inkomen van het CvB, vermeerderd met belaste onkostenvergoedingen en werkgeverspremie voor het pensioen, bedroeg in het verslagjaar onderstaande. 

College van Bestuur

Functie

Beloning

Voorziening betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

periode dienstverband in 2022

 

H.J. Spronk

Voorzitter

€ 188.915,32

€ 23.815,80

€ 212.731,12

01/01/22

31/12/22

M.A. Labij

Lid

€ 174.074,12

€ 23.467,56

€ 197.541,68

01/01/22

31/12/22

Nevenfuncties CvB

De huidige leden van het college van bestuur hadden in 2022 de volgende nevenfuncties.

 • Dhr. drs. H.J. Spronk

  • Lid Raad van Toezicht Talent Primair

  • Lid van Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgeschillen

  • Lid bestuur VKBBO (Vereniging kwaliteitsbevordering bestuurders beroepsonderwijs)

  • Lid bestuur MBOe (MBO Excellentie)

  • Lid Board Economic Board Utrecht 

  • Lid sectorkamer Techniek en Gebouwde Omgeving Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

  • Lid stuurgroep strategische informatievoorziening en benchmark, MBO Raad

  • Lid Raad van Advies van het Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht

  • Lid Bestuur MAKE Center

 • Dhr. M.A. Labij

  • Voorzitter bestuur Stichting Praktijkleren

  • Lid sectorkamer Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven

  • Lid Bestuur MAKE Center