Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6. Vlottende activa

     

X € 1.000

 

31/12/2022

 

31/12/2021

 

 

Vorderingen en overlopende activa

     

Deze post is als volgt te specificeren:

     

Debiteuren

1.728

  

635

 

Deelnemers/cursisten

454

  

222

 

Overige vorderingen

743

  

1.423

 

Overlopende activa

3.591

  

2.829

 

Vorderingen OC&W

43

  

0

 

Totaal vorderingen en overlopende activa

 

6.559

  

5.109

      

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

   
      

6.1 Debiteuren

     

Debiteuren zakelijk

1.728

  

635

 

Totaal debiteuren

 

1.728

  

635

      

6.2 Deelnemers/cursisten

     

Deelnemers/cursisten

454

  

222

 

Totaal deelnemers/cursisten

 

454

  

222

      

6.3 Overige vorderingen

     

Overige vorderingen

743

  

1.423

 

Totaal overige vorderingen

 

743

  

1.423

      

6.4 Overlopende activa

     

Vooruitbetaalde kosten

2.620

  

2.170

 

Diverse overlopende activa

971

  

659

 

Totaal overlopende activa

 

3.591

  

2.829

      

6.5 Vorderingen

     

Vorderingen OC&W

43

  

0

 

Totaal vorderingen OC&W

 

43

  

0

      

Totaal vorderingen

 

6.559

  

5.109

      

Voorziening voor oninbaarheid

     

De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

Stand per 1 januari

 

490

  

74

Onttrekking/vrijval

 

-490

  

-74

Dotatie

 

85

  

490

Stand per 31 december

 

85

  

490