Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt

Download samenvatting

Conclusie

Om aan te sluiten bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt werken we continu aan de vernieuwing van ons portfolio en de flexibilisering van onze opleidingen. In 2022 zijn steeds meer onderwijsteams aan de slag gegaan met het ontwikkelen en uitvoeren van vormen van Flexibel Onderwijs. Dit doen we om steeds beter in te kunnen spelen op veranderende behoeften van onze studenten, werkenden en de arbeidsmarkt. Dit vraagt veel van van onze organisatie, processen en systemen. In 2022 zijn flinke stappen gezet in het faciliteren van flexibel onderwijs. Zowel wat betreft het keuzeproces van studenten als de voortgang van studenten en het curriculum, zodat flexibele leerpaden mogelijk worden.  

De arbeidsmarkt vraagt steeds vaker om studenten en werknemers die opgeleid zijn op het snijvlak van traditionele disciplines. Om hieraan bij te dragen, werken onze colleges nauw samen in verschillende inhoudelijk clusters. Bovendien werken we intensief samen met het bedrijfsleven. In dit gedeelte beschrijven we de resultaten van deze samenwerking voor het cluster Vitaliteit (Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Beauty) en het cluster Evenementen (Horeca & Toerisme, Business & Administration en Creative). De resultaten van de samenwerking op onze Campussen (Campus Amersfoort en de Tech Campus) wordt beschreven in dit gedeelte.

Flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs draagt bij aan twee pijlers waarmee we studentsucces willen bevorderen: Passend Onderwijzen en Leven Lang Ontwikkelen. Met Passend Onderwijzen richten we ons op onderwijs dat aangepast wordt aan de leerbehoeftes van onze studenten. Vanwege de grote diversiteit aan studenten vraagt dit niet alleen om docenten die bij deze leerbehoefte kunnen aansluiten, maar ook om flexibel onderwijs. Met Leven Lang Ontwikkelen richten we ons op onderwijs dat bijdraagt aan de  ontwikkeling van werkenden tijdens hun loopbaan. Vanwege de verschillende behoeftes van deze doelgroep is een flexibel aanbod noodzakelijk. Flexibel Onderwijs is niet alleen één van onze strategische pijlers, maar ook een middel om steeds beter aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van onze huidige én toekomstige doelgroep.

Flexibel Onderwijs bij ROC Midden Nederland

Definitie: maatwerk bieden aan studenten met onderwijs dat in staat is zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en verschillende mogelijkheden biedt. Mogelijkheden in het WAT, WAAR, WANNEER en HOE er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat.

Voorwaarde: de mate van keuzevrijheid kan verschillen per niveau of opleiding en gaat altijd gepaard met passende coaching en begeleiding die erop gericht is studenten te leren regie te nemen over hun eigen leerproces. 

Richting: we kiezen bij het vormgeven van Flexibel Onderwijs voor leerarrangementen. Een vaststaand onderwijsarsenaal (bijv. modules) op basis waarvan studenten een eigen route kunnen samenstellen.

In 2022 hebben we flinke stappen gezet in het flexibiliseren van ons onderwijs. Vrijwel alle onderwijsteams zijn bezig, in ontwikkeling of uitvoering, met verschillende vormen van flexibel onderwijs. Sommige opleidingen bieden flexibiliteit in tempo: studenten kunnen de opleiding in hun eigen tempo volgen of er zijn verschillende verkorte trajecten. Andere opleidingen bieden flexibiliteit in inhoud: studenten kunnen kiezen uit verschillende lessen of workshops, afhankelijk van hun leervraag. Weer andere opleidingen bieden flexibiliteit in onderwijsvorm: studenten kunnen kiezen op welke manier zij willen werken aan het leerdoel. In alle gevallen is de flexibilisering gericht op het beter aansluiten bij de behoefte van studenten en werkenden, met erkenning van de kennis en ervaring die zij meebrengen. 

Om flexibel onderwijs goed te faciliteren, zijn aanpassingen nodig in onderwijsprocessen en -systemen. De afgelopen jaren zijn hiervoor verschillende projecten gestart. Met 'Keuzes in beeld' faciliteren we het keuzeproces van studenten binnen de opleiding. Met 'Voortgang in beeld' faciliteren we de behoefte van zowel studenten als docenten om zicht te hebben op de individuele voortgang van de student. Met 'Onderwijs in beeld' verkennen we wat nodig is om vast te leggen van ons curriculum zodat flexibele leerpaden mogelijk worden. 

Cross-overs en interdisciplinair samenwerken

Een flexibel portfolio betekent onder andere dat we nieuwe opleidingen ontwikkelen en aanbieden voor nieuwe of veranderende beroepen. En dat we onderwijs ontwikkelen op het snijvlak van beroepen en disciplines. In 2022 boden we de volgende cross-overs aan: 'Servicemedewerker', 'Human Technology', 'Smart Building' en 'Business Support'. Voor al deze opleidingen geldt dat ze onderdeel zijn van het 'Experiment cross-overs' dat loopt tot 2025. Voor elke opleiding volgen we nauw de ontwikkelingen en bekijken we hoe we een vervolg kunnen geven aan de experiment-opleidingen. 

Daarnaast werken we ook aan cross-overs door interdisciplinair samen te werken. Dit krijgt vorm door een intensieve samenwerking tussen de verschillende colleges. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Beauty in het cluster 'Vitaliteit' en de samenwerking tussen het Horeca & Toerisme College, Business & Administration en Creative in het cluster 'Evenementen'.  

Vitaliteit: een gezond leven voor iedereen

Bij ROC Midden Nederland vinden we dat iedereen de kans moet krijgen op een zo gezond mogelijk leven. Hoe gezonder we zijn, hoe beter het leven is. In ons onderwijs besteden we daarom veel aandacht aan vitaliteit, positieve gezondheid en een gezonde leefstijl. Samen met publieke en private partners zetten we ons in om een transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie te maken. We doen dat door onze studenten samen met het werkveld op te leiden tot duurzame inzetbare professionals, interactieve leeromgevingen (zoals onze Vitaliteitslabs) open te stellen en door actief te participeren in proeftuinen van gezond stedelijk leven. De colleges Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Beauty werken hierin roc-breed samen (Utrecht en Amersfoort).

Onze resultaten in 2022:

 • De toekenning van het Regionaal Investeringsfonds voor ons programma 'Gezond Stedelijk Leven' waarin we samenwerken met ruim 20 publieke en private partners;

 • Een recordaantal bezoeken bij ons Vitaliteitslab in de Galgenwaard. Nog nooit was er zoveel interesse vanuit het bedrijfsleven. Mooi was het bezoek van de Economic Board Utrecht, met voorzitter burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht en spreker prins Constantijn van Oranje-Nassau;

 • Maar liefst 1925 studenten bezochten het lab om les te krijgen, oefeningen te doen en zichzelf en anderen beter te leren kennen. In 2022 volgden 26 docenten en medewerkers de interne training 'Werken met Positieve Gezondheid', waarvoor ze het certificaat van iPH (institute for Positive Health) hebben ontvangen. Ook tijdens teamdagen, inspiratiesessies en experiences in het Vitaliteitslab zijn medewerkers meegenomen in de essentie van Positieve Gezondheid;

 • Studenten van Campus Amersfoort komen via designsessies met oplossingen om de campus actiever, fitter en met fun-elementen in te richten. Ook is er een challenge geweest met studenten over de inrichting van de openbare ruimte. Hun input wordt meegenomen in de verbouwingsplannen;

 • Campus Amersfoort is betrokken bij de nieuwe woonwijk De Hoef en speelt een actieve rol in het meedenken en ontwikkelen. Onderwijs in de wijk en de wijk in het onderwijs. Campus Amersfoort heeft in dit kader bijgedragen aan de plaatsing van het Celsiushuis (innovatiewerkplaats voor een duurzame en gezonde wijk);

 • In tijden van hoge energiekosten en inflatie hebben studenten van het Beauty College rondom de kerst een bijzondere actie georganiseerd voor mensen die het financieel zwaar hebben. Honderd waardebonnen voor een knipbeurt werden geschonken aan bezoekers van de Voedselbank. Zo konden mensen met weinig geld toch mooi gemaakt worden voor de feestdagen;

 • Uitbreiding van de ontfocusruimte naar de Harmonielaan (reeds aanwezig op de Vondellaan en Campus Amersfoort);

 • Op alle locaties fruit op het werk;

 • Het Vitaliteitslab en het Future Care Lab zijn koploper binnen het Actie Leer Netwerk en hebben daarmee een voorbeeldfunctie voor de hele zorg. Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma 'Werken in de Zorg' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs;

 • In 2022 werkten we met zes andere ROC’s en iPH samen aan het project ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’ dat wordt gesubsidieerd door ZonMw. Er zijn al mooie onderwijsmaterialen ontwikkeld (keuzedeel, basisdeel en train de teacher) en er wordt momenteel onderzoek gedaan naar Positieve Gezondheid in het onderwijs;

 • Er zijn in 2022 verschillende werksessies geweest met VVT-organisaties (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) in de regio om de Learning Labs (onderdeel van het RIF-project) vorm en inhoud te geven. De doelen per actielijn zijn concreet gemaakt en verschillende plannen worden uitgevoerd.

Evenementen

Binnen dit thema werken het Horeca & Toerisme College (HTC) en het Creative College (CC) samen. Ambitie is om dé eventopleider van de regio Utrecht te zijn. Van alle evenementen rondom het podium (theater, festival, muziek, kunst en cultuur, performing arts) tot alle evenementen rondom hospitality en zakelijk evenementen (congressen, feesten en partijen, leisure, facilitair, food & beverage en (interne) evenementen op locatie van leerbedrijven).

Eventory is de leer- en werkomgeving waar studenten vanuit beide colleges (HTC en CC)samenwerken aan levensechte opdrachten voor interne en externe stakeholders. Ook kunnen andere opleidingen, zoals beveiliger, marketing & communicatie of mediaredactie betrokken worden.

Een greep uit de vele activiteiten in 2022:

 • In februari gingen horecastudenten en -leerbedrijven het gesprek met elkaar aan, op zoek naar een goede match voor een stage of leerwerkplek. De speeddates waren een groot succes met deelname van 240 studenten en 90 bedrijven;

 • Studenten van beide colleges (HTC en CC) zijn met elkaar de ultieme challenge aangegaan: 100 cocktails maken in een uur en een prijs voor beste shaker van de dag. Uiteraard in aanwezigheid van bekende cocktailkenners uit de regio;

 • Ieder jaar participeert het Horeca & Toerisme College in het landelijke evenement NLDoet. In 2022 zetten studenten Facilitaire Dienstverlening zich in om te helpen bij klussen op diverse basisscholen, de museumwerf, de ruilfabriek, de bibliotheek en twee zorgcentra;

 • Van 31 maart tot en met 1 april vond Skills The Finals in de Jaarbeurs in Utrecht plaats. Studenten van het Creative College hebben hier verschillende workshops verzorgd en studenten van het Horeca & Toerisme College hadden veel succes bij de workshop cocktails maken;

 • In 2022 hebben de studenten zich weer als vrijwilliger ingezet bij twee belangrijke activiteiten om geld op te halen voor onderzoek naar ALS. ROC Midden Nederland steunt al enkele jaren ALS Nederland. De studenten hebben geholpen bij de ALS Sunrise Walk in Utrecht en bij de Tour du ALS op de Mont Ventoux in Frankrijk;

 • Het HTC heeft een ronde tafel gehost rondom tekorten in de horeca in Nieuwegein en het evenement 'Beursvloer Samen voor Nieuwegein';

 • De Onderwijstop 2022 heeft plaatsgevonden op de locatie van HTC waarbij studenten betrokken zijn geweest bij de organisatie;

 • In juni is een Tasty Burger Experience geweest en hebben studenten van beide colleges ondersteund bij de organisatie van het Zomerfestival (voor eigen medewerkers van ROC Midden Nederland) in DeFabrique in Utrecht;

 • Op 10 oktober maakten studenten van het Horeca & Toerisme College kennis met hun toekomstige werkomgeving. Zij wandelden tijdens deze '10e van de 10e Tour' door het centrum van Utrecht en bezochten daar tien toonaangevende horecaondernemers;

 • Studenten van beide colleges zijn betrokken geweest bij de organisatie van 'Utrecht Works', een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd door ROC Midden Nederland, Rabobank Utrecht, Gemeente Utrecht en Brand New Job. Het evenement heeft als doel: jeugdwerkloosheid aan te pakken en het Utrechtse bedrijfsleven zicht te bieden op nieuw talent;

 • De jaarlijkse Dinnershow waar de opleidingen van Creative samenwerken aan één grote theatervoorstelling waarbij het publiek onder genot van diverse gangen (verzorgd door HTC) kan genieten van een avond uit.