Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen met de beroepspraktijk 

Download samenvatting

Conclusie

Samenwerking met de beroepspraktijk zit in ons DNA. We leiden onze studenten samen met het werkveld op. Dit is nodig om actueel en relevant onderwijs te kunnen blijven bieden en levensecht leren mogelijk te maken. Dat is het unieke van het mbo en daar zijn we trots op. Samen met partners in de regio willen we het beste onderwijs voor onze studenten en willen we een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen in de regio, denk daarbij aan arbeidsmarkttekorten maar ook de energietransitie. In 2022 hebben we bestaande samenwerkingen verstevigd en zijn we nieuwe partnerschappen aangegaan. In dit artikel gaan we in op de wijkleerbedrijven en de samenwerking met het werkveld vanuit de Tech Campus in Nieuwegein en de campus in Amersfoort. 

De voorbeelden van samenwerking met de beroepspraktijk vanuit de clusters Vitaliteit en Evenementen zijn beschreven in dit artikel.

Wijkleerbedrijven

Met meerdere wijkleerbedrijven zorgen we voor leerplekken midden in de wijk waar onze studenten werkervaring opdoen en van betekenis zijn voor bewoners en bedrijven. In het wijkleerbedrijf op de Vondellaan is bijvoorbeeld -in samenwerking met Kind & Co- BSO Rocki gevestigd. En in winkelcentrum Nova kunnen bewoners van Kanaleneiland kosteloos bij onze studenten van de opleidingen Juridisch Administratief Dienstverlener of Medewerker HRM terecht voor administratieve en juridische ondersteuning. Onze studenten worden hierin door skills coaches uit het hbo begeleid. Bij het wijkleerbedrijf Soesterkwartier is er een intensieve samenwerking met ouderenzorgorganisatie Lyvore. Studenten zorgen onder andere voor ondersteuning bij een wijk- of dagbestedingsactiviteit. In Vathorst is een wijkleerbedrijf waar studenten bewoners bijvoorbeeld begeleiden naar een activiteit in de buurt. En zorgt de combinatie met het LivingLab Amersfoort dat zorgprofessionals en bewoners kennismaken met de mogelijkheden van zorgtechnologie. Via wijkleerbedrijf Zorg & Zo zijn studenten van het Welzijn College wekelijks actief in een woonzorgcentrum van AxionContinu. Studenten van het Beautycollege bieden verschillende behandelingen aan bewoners aan op het Beautyplein op de Kretadreef en in de kapsalon op het Utrecht Science Park. 

Tech Campus Nieuwegein

De Tech Campus in Nieuwegein is het technisch hart van de regio. Hier werken de colleges Tech, ICT, Bouw & Interieur en Automotive nauw samen met bedrijven aan maatschappelijk relevante thema’s als de energietransitie, duurzaam wonen, logistiek, duurzame mobiliteit, maakindustrie en digitale transformatie.

Onze resultaten in 2022 zijn: 

 • De Tech Campus werkt samen met partners binnen verschillende RIF-projecten: Duurzame Mobiliteit, Energietransitie, Make Center, Smart Technician en Entree. Alle RIF-projecten zijn er  op gericht om – vanuit de vragen van het regionale werkveld – nieuwe keuzedelen, keuzedelen die een cross-over vormen van verschillende sectoren en vaste onderdelen van het curriculum te ontwikkelen die te maken hebben met duurzaamheid en innovatieve technologie. De te ontwikkelen keuzedelen worden voor zowel voor het reguliere onderwijs gebruikt als voor Leven Lang Ontwikkelen;

 • Het MAKE Center is samen met OBM Midden Nederland opgezet. Het gebouw en de inrichting zijn in 2021 opgeleverd en er vindt inmiddels onderwijs plaats. Het project rondom Mechatronica is bedoeld om ook het onderwijs binnen het MAKE Center up-to-date en flexibel te maken;

 • De Tech Campus werkt o.a. samen met Innovam (Automotive), VOC (Carrosserie) en verschillende opleidingsbedrijven (met name in de Bouw) zoals Bouwmensen en Tectum (Dakdekkers). Bij deze opleidingsbedrijven wordt het onderwijs in co-creatie uitgevoerd, deels op de Tech Campus, deels bij het bedrijf;

 • Het traject ‘Basis Bouwkunde’ is een kort traject ( 6 maanden) dat overstappers vanuit de bankwereld toeleidt naar de bouw (werkvoorbereider of calculator). Dit traject is heel flexibel opgezet, voor een groot deel blended en met veel zelfstudie zodat er continue instroom mogelijk is. Dit traject is opgezet samen met Bouwend Nederland en wordt voor een deel uitgevoerd door verschillende bouwbedrijven;

 • Omdat we onze studenten niet alleen opleiden voor de huidige arbeidsmarkt, maar ook voor het bouwen van de toekomst, is de Tech Campus een duurzame samenwerking aangegaan met de initiatiefnemers van Het Hof van Cartesius. Studenten gaan aan de slag met circulair bouwen en leren klimaatadaptief en energiezuiniger te werken in het Werkspoorkwartier in Utrecht. Daarnaast werken we samen met Strijkviertel en het Upcycle Center Utrecht;

 • Met de oprichting van de Utrecht Tech Community (UTC) slaan onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Utrecht de handen ineen om het grote tekort aan gekwalificeerd ICT-personeel op te vangen door de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen en de instroom van kandidaten in de sector te vergroten. De Tech Campus is partner van de UTC;

 • Met de HU en Hogeschool NOVI is ICCU (ICT Career Centre Utrecht) opgezet. ICCU is een publiek private samenwerking tussen NOVI, HU, ROC Midden Nederland, de Gemeente Utrecht en regionale werkgevers. In ICCU worden de belangrijkste IT-beroepsopleidingen samengebracht onder één label. Door aanbod samen te brengen creëert ICCU een attractieve hub voor elke fase in de carrière van een IT-professional. Door doelgericht op te leiden zorgen we voor een hogere in- en doorstroom op de IT-arbeidsmarkt. Onze ambitie is om 500 personen te helpen met in- en doorstromen op de regionale IT-arbeidsmarkt;

 • Samen met Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht bereiden we een aanvraag voor de LLO Katalysator (Nationaal Groeifonds) voor. Doel is om in samenspraak met de regionale arbeidsmarktpartijen, het bedrijfsleven en publieke organisaties en met de lokale en regionale overheid te komen tot een werkend systeem voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) met impact. In de LLO Katalysator ligt het accent de eerste twee jaar op de energie- en grondstoffentransitie;

 • De Tech Campus werkt nauw samen met de Beroepentuin. De Beroepentuin is een innovatief leer-werkconcept voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. We valideren ervaringen met een praktijkverklaring, we zetten in op kwaliteit en duurzame inzetbaarheid van werkenden en ontwikkelen leerlijnen en een goede begeleiding van studenten en werkenden;

 • Om kinderen en jongeren spelenderwijs te interesseren voor techniek en innovatie, is de Tech Campus partner van De Ontdekhal in Overvecht.

Campus Amersfoort

Campus Amersfoort onderscheidt zich door een multidisciplinaire samenwerking tussen colleges én tussen studenten. Dit is mogelijk doordat verschillende opleidingen gehuisvest zijn op de campus. Zij werken samen op drie centrale thema's: Gezond Stedelijk Leven, Digitalisering en Duurzaamheid. Deze thema's staan ook centraal in de regio en zijn van belang voor het werkveld. Studenten op de Campus worden opgeleid tot innovatieve vakmensen die zich blijven ontwikkelen, vakoverstijgend samenwerken en digitaal vaardig zijn. Zij krijgen de kans om vanaf dag één te werken aan levensechte vraagstukken uit de praktijk. Ze krijgen regie over hun leerproces en hebben keuze uit een campusbreed aanbod.

Onze resultaten in 2022: 

 • B&A College en Welzijn College ontwikkelen mhbo-opleidingen in samenwerking met Hogeschool Utrecht en de Marnix Academie voor een goede doorstroom van het mbo naar het hbo;

 • De colleges B&A, Welzijn, Sport en ICT bieden campusbrede keuzedelen aan. Hierdoor kunnen studenten van deze colleges samen keuzedelen volgen. Ook is het aanbod van keuzedelen hierdoor groter geworden;

 • Het Campus Connect Center (CCC) heeft de blik naar buiten en haalt buiten naar binnen door projecten en contacten. Het CCC organiseert cross-over meetings over bijvoorbeeld BPV, innovatieweken over gezond stedelijk leven en duurzaamheid en adviseert over de inzet van nieuwe technologie in het onderwijs;

 • Studenten van het Bouw & Interieur College nemen deel aan een ontwerp-challenge voor de 'Kamer voor de Stad' en ontwikkelen kennis rondom circulair bouwen tijdens dit langdurige project. Ze doen dit in samenwerking met Kraaijvanger Architects en partners. De challenge is onderdeel van het thema duurzaamheid;

 • In Studio Lef (levensechte leeromgeving )werken studenten mediavormgeving en contentcreatie aan uitingen rondom een aantal maatschappelijke initiatieven, waaronder het Bevrijdingsfestival, voedselapotheek, Amersfoort Indebuurt en Kind follows Kind;

 • In 2022 is samen met SOMA, Hogeschool Utrecht en negen bedrijven uit de regio een start gemaakt met de uitrol van de RIF-subsidie GeoICT;

 • Studenten van de Campus hebben meegedaan aan meerdere challenges en hackatons op de campus en in de stad/ regio in het kader van de Utrecht Challenge Alliantie (techniek, duurzaamheid en zorg);

 • Campus Amersfoort (Campus Connect Center) neemt deel aan het netwerk Onderwijs en Arbeidsmarkt en organiseert de Week van het Ondernemen (gastcolleges voor studenten) en Docent in Bedrijf (bedrijfsbezoeken);

 • Er zijn meerdere excellentietrajecten op de Campus die worden uitgevoerd;

 • Het Sport College is gestart om lessen Sport en Spel beter te laten aansluiten op de beroepspraktijk door daadwerkelijk op basisscholen les te geven. Vanaf dit schooljaar verzorgen eerstejaarsstudenten gymlessen op basisscholen. Een voorbeeld van levensecht leren in de praktijk. Er wordt momenteel landelijk gesproken over de mogelijkheid om studenten niveau-4 ook gymlessen op basisscholen te laten verzorgen. We spelen als opleiding in op deze mogelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs;

 • In 2022 is gestart met ‘Kunst Werk, Werken met Kunst’ in samenwerking met Theater 'De Lieve Vrouw'. Hiermee laten wij studenten, voor wie dat niet vanzelfsprekend is, in aanraking komen met theater en film en helpen we ze om hun horizon te verbreden;

 • Campus Amersfoort heeft in 2022 veel geïnvesteerd in de samenwerking met het VO. Zo organiseerden we een vo-mbo event in oktober 2022 waarbij alle scholen in de regio zijn uitgenodigd. Daarnaast hebben er afgelopen schooljaar veel verschillende projecten plaatsgevonden met 14 scholen in de regio, zoals een project dat gericht is op loopbaanoriëntatie. Hierbij liepen derdejaars mavo-studenten mee bij verschillende colleges om zich zo goed mogelijk te oriënteren op hun vervolgstudie.

Ervaringen stakeholders

Wat onze stakeholders merken van onze inspanningen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt, is niet eenvoudig te meten. De SBB-monitor geeft ons een globaal beeld van de tevredenheid van studenten en BPV-bedrijven. Uit de cijfers blijkt dat de tevredenheid van studenten (8,3) en bedrijven (7,6) stabiel is en gelijk is aan het landelijk gemiddelde.