Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.3 Personeelsbeloningen                            

Periodiek betaalbare beloningen:

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

De instelling heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 110% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Het vernieuwde pensioenstelsel

In de komende jaren worden de regels voor pensioen gemoderniseerd. Werkgevers zullen samen met werknemers en pensioenuitvoerders moeten komen tot nieuwe pensioenregelingen. Het is de bedoeling dat alle pensioenfondsen uiterlijk 2027 overgaan naar het vernieuwde stelsel. Maar ABP is van plan op 1 januari 2026 volgens de vernieuwde regels te gaan werken. Veel regels moet de overheid nog verder uitwerken. Naar verwachting zijn ze in de loop van 2023 daarmee klaar. 

Tussen 2023 en 2027 gaat ABP over naar een nieuw persoonlijker pensioenstelsel dat beter aansluit op de arbeidsmarkt van nu. Het lijkt soms of het hele pensioenstelsel verandert, maar veel blijft gewoon hetzelfde.

Hoe ziet het vernieuwde pensioenstelsel er straks uit?
Op dit moment werkt de overheid de regels verder uit. Wat we al weten is dit:

  • U ziet duidelijker hoeveel u en uw werkgever maandelijks in uw pensioen stoppen. En hoe snel uw pensioen groeit. Hoeveel u uiteindelijk krijgt, hangt af van de beleggingsresultaten;

  • Uw pensioen beweegt: het gaat omhoog als het goed gaat met de economie. Maar het gaat ook omlaag als het economisch tegenzit. Er komen regels om te voorkomen dat pensioenen te hard kunnen dalen. Wij zetten geld opzij zodat we een te grote daling kunnen opvangen.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, stijgt en daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad geeft daardoor een stabieler beeld van onze financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad wordt daarom gebruikt bij besluiten over onder meer waardeoverdracht en het verhogen van de pensioenen (indexatie). 

De pensioenregels schrijven voor dat hun beleidsdekkingsgraad 126%, (afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven) moet zijn. Dan hebben ze voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen.

Is ABP beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 126%, dan moeten ze een herstelplan opstellen om binnen 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 126% te hebben. Als dit volgens de voorgeschreven rekenregels niet in 10 jaar lukt, dan moeten ze de pensioenaanspraken verlagen.

Is de beleidsdekkingsgraad zes jaareindes achter elkaar lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% en ligt de actuele dekkingsgraad op het laatste meetmoment ook onder 104,2%? Dan moet ABP ook de pensioenen verlagen. Een eventuele verlaging mag over een aantal jaren gespreid worden.

In berekening is uitgegaan van het feit dat de pensioenen de komende jaren gaat stijgen. Hierdoor kan het ABP voldoen aan het vereiste niveau.

De actuele dekkingsgraad van ABP op 31 december 2022 ligt ruim boven de ondergrens.

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per 31-12-2022 is 110,9%.