Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten

Download samenvatting

Conclusie

We geven op een brede manier invulling aan de definitie 'jongeren in een kwetsbare positie'. Zowel jongeren die vanwege verschillende kenmerken of achtergrond kwetsbaar zijn, als jongeren (en ouderen) die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt willen we kansen bieden met ons onderwijs. In de beloftes van Studentsucces leggen we de nadruk meer op kwetsbare jongeren die wat extra’s nodig hebben om tot studentsucces te komen. In het gedeelte Arbeidsmarktsucces bekijken we de doelgroep vanuit het perspectief van de kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 

In 2022 hebben we verder gebouwd aan het versterken van arbeidsmarktsucces voor de kwetsbare doelgroep. Dit doen we door actief te participeren in ons regionale netwerk waarin verschillende partijen samenwerken om te voorkomen dat studenten tussen wal en schip raken. Verder hebben we met inzet van de subsidieregeling 'Extra begeleiding en nazorg mbo' concrete initiatieven opgezet en uitgebreid die jeugdwerkloosheid ten gevolge van corona moeten voorkomen. 

De roc's van de G4 hebben initiatief genomen voor een onderzoek om beter zicht te krijgen op voortijdige uitval en de onderwijsloopbanen van deze mbo-studenten. Dit rapport is in 2022 verschenen. Hieruit blijkt dat een op de twaalf studenten al snel terugkeert in het onderwijs. Daarnaast speelt het behalen van het diploma en de apcg (armoedeprobleemcumulatiegebied) een grote rol in de arbeidsmarktpositie van de student. We hebben door het onderzoek meer inzicht gekregen in de onderwijsloopbanen van onze mbo-studenten die voorlopig uitvallen. We blijven deelnemen aan het onderzoek en gebruiken de conclusies om onze inzet voor deze groep te verbeteren.

Versterken van regionaal netwerk

Zowel in de regio Utrecht als in de regio Amersfoort participeren we in brede regionale overleggen.

De regionale aanpak 'Voortijdig Schoolverlaten' wordt in Utrecht uitgevoerd via het programma 'SchoolWerkt'. Bij de actielijn 'Klaar voor Werk' ligt de focus op een succesvolle en duurzame inzet op de arbeidsmarkt, juist voor jongeren voor wie een startkwalificatie niet (direct) haalbaar is. In deze actielijn is specifiek aandacht voor praktijkleren, het versterken van de arbeidsmarktroute en het creëren van voldoende plekken en begeleiding voor kwetsbare jongeren naar duurzaam werk. Bij de 'Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland' is een vergelijkbare programmalijn 'Extra ondersteuning van Jongeren in een Kwetsbare Positie'. Ook hier ligt de focus op extra begeleiding bij het vinden en behouden van een leerwerkplek, stage of -na afronding van de opleiding- een passende plek op de arbeidsmarkt. 

In beide regio’s wordt gewerkt aan de verbinding van bovengenoemde onderdelen van de aanpak VSV met de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid. Wij zijn hier in beide regio’s actief bij betrokken.

Jeugdwerkloosheid als gevolg van corona

In 2021 zijn vanuit het ministerie van OCW veel (tijdelijke) middelen beschikbaar gekomen om de effecten van de coronapandemie op de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De subsidieregeling 'Extra Begeleiding en Nazorg 2021-2022' biedt mogelijkheden om voor -zowel laatstejaars als gediplomeerde- studenten die een extra zetje kunnen gebruiken, additionele inspanningen te verrichten om te zorgen dat zij op een duurzame plek op de arbeidsmarkt terechtkomen. Het onderwijs krijgt hiermee een extra impuls en de regionale samenwerking op het terrein van jeugdwerkloosheid wordt versterkt. Ook de gemeentes hebben hier namelijk een opdracht in. De krachten worden gebundeld in de ontwikkeling van gezamenlijke interventies, producten en activiteiten. 

De tijdelijke middelen voor 'Extra Begeleiding en Nazorg' zijn in 2022 op verschillende colleges naar eigen behoeften en wensen ingezet. De activiteiten lopen uiteen van extra focus op solliciteren en het zoeken en behouden van werk tot coaching tijdens de transitie van school naar werk of een passende vervolgopleiding. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onze regionale partners.

Effect op stakeholders

Als we kijken naar het mogelijke effect van onze inspanningen, zien we dat voor Entree het percentage dat uitstroomt met een diploma stabiel blijft en dat het percentage 'uitstroom zonder diploma' licht is gestegen. We zien ook dat de interne doorstroom met diploma al jaren stijgt en opnieuw is gestegen. Steeds meer studenten stromen dus door naar een vervolgopleiding. Dat is een mooie ontwikkeling omdat dit de kansen op de arbeidsmarkt voor deze studenten vergroot. 

Rendementen entree
 

2017-2018

 

2018-2019

 

2019-2020

 

2020-2021

 

2021-2022

 

resultaat

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

doorstroom met diploma

97

25,3%

133

30,6%

183

46,3%

169

50,0%

206

54,5%

doorstroom zonder diploma

68

17,7%

71

16,3%

61

15,4%

60

17,8%

37

9,8%

uitstroom met diploma

161

41,9%

169

38,9%

110

27,8%

63

18,6%

71

18,8%

uitstroom zonder diploma

58

15,1%

62

14,3%

41

10,4%

46

13,6%

64

16,9%

Totaal

384

 

435

 

395

 

338

 

378