Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

     

X € 1.000

 

Ref.

31/12/2022

 

31/12/2021

Vaste Activa

 

 

Immateriele vaste activa

5.1

0

  

0

 

Materiële vaste activa

5.2

87.423

  

91.252

 

Totaal vaste activa

  

87.423

  

91.252

       

Vlottende activa

      

Vorderingen

6

6.559

  

5.109

 

Liquide middelen

7

86.895

  

85.460

 

Totaal vlottende activa

  

93.454

  

90.569

Totaal activa

  

180.877

  

181.821

PASSIVA

     

X € 1.000

 

Ref.

31/12/2022

 

31/12/2021

  

 

Groepsvermogen

8

105.852

  

99.299

 
       

Voorzieningen

9

10.040

  

8.936

 
       

Langlopende schulden

10

25.922

  

28.378

 
       

Kortlopende schulden en overlopende passiva

11

39.063

  

45.208

 
       

Totaal passiva

  

180.877

  

181.821

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

   

X € 1.000

  

2022

 

Begroting 2022

 

2021

 

Ref.

 

 

Baten

         

Rijksbijdragen OCW

14.1

177.730

  

172.603

  

171.051

 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

14.2

2.204

  

2.066

  

1.722

 

Cursus- en examengelden

14.3

2.981

  

2.405

  

1.618

 

Werk in opdracht van derden

14.4

2.366

  

2.209

  

2.199

 

Overige baten

14.5

6.417

  

4.009

  

4.999

 

Totaal Baten

  

191.698

  

183.292

  

181.589

          

Lasten

         

Personele lasten

14.6

144.601

  

140.440

  

132.350

 

Afschrijvingen

14.7

9.376

  

10.400

  

9.951

 

Huisvestingslasten

14.8

11.055

  

11.142

  

10.606

 

Overige instellingslasten

14.9

20.083

  

20.797

  

18.179

 

Totaal Lasten

  

185.115

  

182.779

  

171.086

Saldo baten en lasten

  

6.583

  

513

  

10.503

Saldo financiële baten en lasten

14.10

 

-30

  

-513

  

-319

Resultaat

  

6.553

  

0

  

10.184

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2022

     

X € 1.000

 

Ref.

2022

 

2021

  

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

      

Resultaat (saldo baten en lasten excl. verkoop)

  

5.138

  

10.503

Verkoop resultaat

  

1.445

  

0

Aanpassingen voor:

      

Afschrijvingen

5.1 en 5.2

9.376

  

9.951

 

Mutaties voorzieningen

9

1.104

  

-484

 
   

10.480

  

9.467

Verandering in vlottende middelen:

      

Vorderingen

6

-9.143

  

-2.000

 

Schulden

11

1.548

  

6.489

 
   

-7.595

  

4.489

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

9.468

  

24.459

       

Financiële baten

14.10

470

  

266

 

Financiële lasten

14.10

500

  

585

 
   

-30

  

-319

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

  

9.438

  

24.140

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

      

Investeringen materiële vaste activa

5.2

-5.761

  

-7.062

 

Desinvesteringen materiële vaste activa

5.2

214

  

56

 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-5.547

  

-7.006

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

10

     

Opname langlopende lening

 

0

  

0

 

Overige langlopende schulden

 

-206

  

-263

 

Aflossing langlopende schulden

 

-2.250

  

-2.250

 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-2.456

  

-2.513

Totale kasstroom

  

1.435

  

14.621

HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT:

   

X € 1.000

  

2022

 

2021

  

 

Stand per 1 januari

7

85.460

 

70.839

Mutatie boekjaar

7

1.435

 

14.621

Stand per 31 december

 

86.895

 

85.460