Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva

     

X € 1.000

 

31/12/2022

 

31/12/2021

 

 

      

Kredietinstellingen

2.250

  

2.250

 

Schuld Ministerie van OCW

74

  

1.113

 

Crediteuren

5.121

  

5.135

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

5.377

  

5.316

 

Schulden terzake pensioenen

3

  

2

 

Overige kortlopende schulden

0

  

0

 

Overlopende passiva

26.237

  

31.392

 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

 

39.062

  

45.208

      

Deze post is als volgt te specificeren:

     

Belastingen en premies sociale verzekeringen

     

Loonheffing/Premies sociale verzekeringen

5.389

  

5.290

 

BTW

41

  

88

 

Overige

-55

  

0

 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

 

5.375

  

5.378

      

Overlopende passiva

     

Reservering vakantietoeslag

4.130

  

3.924

 

Vakantiedagen

1.399

  

1.611

 

Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen

7.728

  

7.406

 

Ministerie van OCW niet-geoormerkte bijdragen

6.028

  

11.542

 

Vooruitontvangen leerlinggelden

762

  

510

 

Vooruitontvangen contractactiviteiten

0

  

0

 

Vooruitontvangen/overlopende projecten

1.460

  

1.361

 

Overige overlopende passiva

4.730

  

5.037

 

Totaal overlopende passiva

 

26.237

  

31.392