Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Meerjarenbegroting

Ons meerjarenperspectief is, zoals eerder aangegeven, gebaseerd op een scala aan uitgangspunten. De hoofdingrediënten van het meerjarenperspectief zijn de meerjarige studentenprognose en de meerjarenbegroting van de Rijksoverheid. Hierbij baseren wij ons op het ervaringscijfer dat op basis van het marktaandeel circa 3,6% van de landelijke mbo-bekostiging wordt ontvangen.

Voor ROC Midden Nederland is onderstaande het budgettaire concept voor de periode tot en met 2027. Voor de berekening van de Rijksbekostiging 2023 zijn de studentenaantallen per 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 aangehouden.

Bedragen x 1.000 euro

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Begroting (RvT) 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

BATEN

       
 

Rijksbijdragen OCW

171.051

177.730

173.575

165.660

165.234

166.452

166.092

 

Overige overheidsbijdragen en Subsidies

1.722

2.204

2.366

2.655

2.656

2.656

2.656

 

College-, cursus-,les- en examengelden

1.618

2.981

2.604

2.604

2.604

2.604

2.604

 

Baten werk in opdracht van derden

2.199

2.366

2.947

3.540

4.989

4.989

4.989

 

Overige baten

4.999

6.417

3.056

3.014

2.908

2.908

2.908

 

TOTAAL BATEN

181.589

191.698

184.548

177.474

178.391

179.609

179.249

         

LASTEN

       
 

Personele lasten

132.350

144.601

141.304

133.966

134.729

135.780

135.870

 

Afschrijvingen

9.951

9.376

10.272

10.719

11.407

11.590

11.140

 

Huisvestingslasten

10.606

11.055

13.248

12.748

12.248

12.248

12.248

 

Overige instellingslasten

18.179

20.083

21.788

21.485

21.485

21.485

21.485

 

TOTAAL LASTEN

171.086

185.115

186.612

178.918

179.869

181.103

180.743

         
 

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering

10.503

6.583

-2.065

-1.444

-1.478

-1.496

-1.496

 

Saldo financiële bedrijfsvoering

-319

-30

-435

1.444

1.478

1.496

1.496

         

TOTAAL RESULTAAT

10.184

6.553

-2.500

0

0

0

0

Toelichting begroting 2023

In de begroting 2023 is een afname van 897 (enkelvoudig gewogen) studenten voor het schooljaar 2022-2023 verwerkt ten opzichte van de begroting 2022, waardoor er voor 2023 nog extra middelen beschikbaar zijn (als gevolg van de T-2 systematiek). Met betrekking tot de inputbekostiging gaat het om een bedrag van bijna € 6,2 miljoen (exclussief diploma-bekostiging). De bijbehorende diploma-bekostiging zou aanvullend op kunnen lopen tot een bedrag van ca. € 3 miljoen. Er is een negatief resultaat begroot in 2023. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

De verwachting is dat de baten uit de 1e geldstroom in 2023 (gebaseerd op de peildata 1 oktober 2021 en 1 februari 2022) zullen toenemen met ca. € 1,0 mln. ten opzichte van de begroting 2022. Deze toename wordt per saldo veroorzaakt door de volgende factoren:

Afname inputbekostiging; niveau 2-4 (incl. NPO € -5,6 mln.)

-8,6 mln.

Afname Entree-bekostiging; niveau 1 (incl. NPO € -0,2 mln.)

-0,3 mln.

Afname diploma-bekostiging (incl. NPO € -1,3 mln.)

-2,0 mln.

Afname NPO-middelen

-0,9 mln.

Loon- en prijsbijstelling (op lumpsum bekostiging)

4,3 mln.

Toename kwaliteitsmiddelen

1,1 mln.

Extra middelen t.b.v. werkagenda mbo (coalitieakkoord middelen)

7,3 mln.

Salarismix middelen

1,1 mln.

Wachtgeldbijdrage

0,2 mln.

Overige lumpsumeffecten

-1,1 mln.

Regionaal investeringsfonds mbo

-0,1 mln.

Totaal

1,0 mln.

 1. De studentenaantallen bij de niveaus 2 t/m 4, laten een afname zien in het schooljaar 2021-2022 versus 2020-2021, waardoor het hoeveelheidseffect bij de inputbekostiging uitkomt op
  € -3,0 mln. Het prijseffect bedraagt € -5,6 mln. en heeft betrekking op het wegvallen van NPO-middelen.

 2. Bij Entree-opleidingen is sprake van een geringe daling in studentenaantallen waardoor het hoeveelheidseffect uitkomt op € -0,1 mln. Het prijseffect bedraagt € -0,2 mln. en heeft betrekking op het wegvallen van NPO-middelen.

 3. Ook de diploma-aantallen bij de niveaus 2 t/m 4, laten een afname zien, waardoor het hoeveelheidseffect bij de outputbekostiging uitkomt op € -0,7 mln. Het prijseffect bedraagt
  € -1,3 mln. en heeft betrekking op vervallen NPO-middelen.

 4. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een doorgeschoven post betreffende NPO-subsidie die in 2023 komt te vervallen (€ -0,9 mln.).

 5. De loon- en prijscompensatie op de lumpsumbekostiging bedraagt € 4,3 miljoen. De looncompensatie voor 2023 bestaat o.a. uit een loonsverhoging van 4,2 procent (per 1 juli 2022). Ook de reiskostenvergoeding gaat omhoog: van 15 cent naar 19 cent per kilometer. Daarnaast is er ook compensatie voor de materiële lasten. Zowel de loon- als de prijscompensatie zijn echter niet toereikend aan de werkelijke kostenstijgingen. Gedurende 2023 zal duidelijk worden of er aanvullende compensatie wordt toegekend.

 6. Met betrekking tot de kwaliteitsmiddelen zal er in 2023 € 1,1 mln. meer beschikbaar zijn ten opzichte van de begroting 2022. Eind 2022 zijn er nog kwaliteitsmiddelen beschikbaar, die via de balans doorgeschoven worden naar 2023. Vooralsnog gaan we uit van een bedrag van € 5,1 mln. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een doorgeschoven balanspost van € 4,3 mln. (Verschil € + 0,8 mln.). Daarnaast is er ook over de kwaliteitsmiddelen, loon- en prijscompensatie doorgevoerd voor een bedrag van € 0,3 mln.

 7. In de begroting 2023 zijn extra middelen toegevoegd die verband houden met de inzet werkagenda mbo “coalitieakkoord middelen”. In 2023 gaat het om een totaalbedrag van
  € 7,7 miljoen, waarvan € 0,4 mln. betrekking heeft op de subsidie “nazorg” die ook in de begroting 2022 was opgenomen. Er is hiermee sprake van een toename van € 7,3 mln. Tegenover deze extra aanvullende middelen zijn ook extra lasten opgenomen. Uitwerking volgt met de uitwerking van de strategie 2027.

 8. In 2023 valt het volledige bedrag aan de salarismix middelen vrij in de omzet. Dit betekent een positief effect van € 1,1 mln. ten opzichte van de begroting 2022.

 9. De wachtgeldbijdrage neemt toe met € 0,2 mln. Dit is vooral toe te schrijven aan loon- en prijscompensatie op deze post.

 10. B.v. de aansluiting met de voorlopige beschikkingsbrief 2023 is een post “overige lumpsum effecten” toegevoegd. In de netwerkbijeenkomst (MBO Raad) zijn al vragen gesteld over een mogelijke verlaging van de prijs per student. De ontwikkeling van de prijs per student zal door de MBO Raad in beeld worden gebracht. Eventuele onvolkomenheden komen dan vanzelf aan het licht. Mogelijk is het budget al verlaagd doordat de studentenaantallen voor het schooljaar 2022-2023 nog lager uit zullen vallen dan de aannames in de referentieraming 2022.

 11. In de laatste plaats zijn een vijftal RIF (Regionaal Investeringsfonds-) projecten meegenomen, waarvoor wij subsidie ontvangen (RIF Entree, RIF Smart Technician, RIF Opschaling Technologieroute, RIF Duurzame Energie en RIF Duurzame Mobiliteit).

 12. In 2024 nemen de baten per saldo af.

 13. De overige baten nemen af door een combinatie van drie factoren. In de eerste plaats neemt de omzet af doordat in de begroting 2022 rekening is gehouden met de verkoop van de Magnesiumweg (effect € -1,5 miljoen). In de tweede plaats nemen de verhuurbaten af bij het facilitair bedrijf met € -0,3 miljoen. Daartegenover staat een omzetstijging doordat wettelijk verplicht cursusgeld weer volledig wordt gefactureerd in 2023 (effect € +1,3 miljoen). In 2022 was sprake van halvering van het cursusgeld, welke door OCW (1e geldstroom) gecompenseerd werd via de NPO-middelen.

 14. De personele lasten (incl. inhuur derden) nemen toe met € 1,1 miljoen. De belangrijkste bijstellingen zijn als volgt:

   • Afname structureel budget door daling studentenaantallen (prijs per student) € -3,6 miljoen;

   • Toename structureel budget door cao-maatregelen € +5,0 miljoen;

   • Toename budget voor de Strategie 2027-agenda (in voorbereiding) € +7,3 miljoen;

   • Afname door afname NPO-activiteiten € - 6,6 miljoen;

   • Afname door lagere inzet Verbeterbudget € - 2,0 miljoen;

   • Toename budget passend onderwijs (cf. afspraak CvB met OR/CSR) € +1,0 miljoen.

 15. De berekende afschrijvingen in 2023 zijn gebaseerd op het eerder gecommuniceerde meerjarig investeringsconcept (t/m 2030). De afschrijvingslasten nemen vooralsnog af met € 0,1 miljoen. ten opzichte van de begroting 2022 als gevolg van vertraging in investeringen in 2022.

 16. De huisvestingslasten nemen toe met € 2,1 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door gestegen energielasten van € 1,9 mln.

 17. De overige lasten nemen toe met € 0,6 miljoen. Als er rekening wordt gehouden met het wegvallen van de overige instellingslasten ten behoeve van NPO-activiteiten in 2022 (€ 0,7 miljoen), zou er sprake zijn van een toename van € 1,3 miljoen. Deze toename wordt veroorzaakt door de combinatie van te verwachte prijsstijgingen (ruim 5%) en de daling in studentenaantallen. Aanvullend is ROC breed een reservering gemaakt van € 0,5 miljoen t.b.v. het mbo-studentenfonds (€ 350K) en voor eventuele calamiteiten (€ 150K).

Meerjarenbalans en ontwikkeling ratio's

Mutaties voorzieningen en reserves

De voorzieningen lopen terug in omvang.  Daarnaast was er in 2022 sprake van een schattingswijziging ten aanzien van de 'voorziening duurzame inzetbaarheid' zoals gedefinieerd in RJ 145.  Tegelijkertijd is de verwachting dat de 'voorziening wachtgeld' daalt doordat hier de komende jaren steeds meer actief op gestuurd zal gaan worden.

Ratio’s 

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Solvabiliteit 1

55%

59%

57%

58%

59%

59%

59%

Solvabiliteit 2

60%

64%

61%

62%

62%

63%

63%

Liquiditeit (current ratio)

2,0

2,4

1,7

1,5

1,6

1,6

1,7

Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig PEV*

-18%

-14%

-14%

-25%

-30%

-32%

-31%

Weerstandsvermogen

55%

55%

56%

58%

58%

58%

58%

Rentabiliteit

5,6%

3,4%

-1,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Huisvestingsratio

10%

9%

11%

12%

12%

12%

11%

Personele lasten tov totale lasten

77%

78%

76%

75%

75%

75%

75%

De begroting 2023 is vastgesteld door de RvT op 13-12-2022. Het kader (herziene versie mei) voor 2024 is onderschreven door de RvT op 14-06-2023.