Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Coronaparagraaf/Nationaal Programma Onderwijs

Impact Covid-19 en coronamaatregelen

De financiële injectie via het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om de, reeds in 2020 en 2021, in gang gezette maatregelen zoals inhaal- en ondersteuningsonderwijs, extra hulp voor de klas en aanpak jeugdwerkloosheid een vervolg te geven. De instellingen krijgen de ruimte en worden geacht zelf te kiezen voor de juiste mix aan effectieve maatregelen. 

De NPO-middelen voor de maatregelen corona-envelop 2021, corona-envelop 2022 en verhoogde instroom 2020-2021 zijn samengevoegd tot het project NPO-maatwerk. 

In 2021 is er middels een informatiecarrousel voor de colleges en diensten zowel informatie gedeeld als opgehaald in het kader van de coronasubsidies en de NPO-gelden. Met deze aanpak is op een snelle manier probleemgericht geïnventariseerd en zijn de middelen via een eerste aanvraagronde intern toegekend. Hierdoor heeft het ROC op basis van behoeften de middelen doelgericht ingezet. 

Er is in september 2021 een plan opgesteld voor de periode 2021 en 2022 waarbij deze informatiecarrousel de basis vormde. Gezien het korte tijdbestek tussen de planvorming, instemming en het indienen van de rapportage aan OCW (via Bureau Berenschot), is er met de OR en Centrale Studenten Raad (CSR) afgesproken dat de formele instemming met de NPO-gelden onderdeel wordt van de instemming met de begroting 2022.

Onderzoek opbrengsten NPO-gelden

We hebben op twee manieren onderzoek gedaan naar de opbrengsten van de NPO-gelden: door een PROΘFtuin -waarin docenten onderzoek hebben gedaan naar hun eigen onderwijspraktijk- en door een evaluatieonderzoek, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht.

PROOFtuin

Twee groepjes docenten hebben – onder begeleiding van de Hogeschool Utrecht – onderzoek uitgevoerd naar het belang van de rol en houding van docenten in lastige tijden voor studenten. Het ene groepje heeft zich daarbij vooral gericht op hoe docenten zelf denken over die rol en de invulling. Het tweede groepje richtte zich op de relatie met de student op basis van het begrip ‘aandachtige betrokkenheid’. Beide groepjes hebben resultaten behaald die zijn (h)erkend door de meest betrokken onderwijsteams én studenten. Vooral de ‘aandachtige betrokkenheid’ bleek een belangrijke factor bij het versterken van het welzijn van studenten en de verbinding met de school. De komende tijd wordt binnen de teams voortgebouwd op deze resultaten.

Evaluatieonderzoek opbrengst NPO-gelden (sept 2022-maart 2023) 

Met een evaluatieonderzoek hebben we geprobeerd zicht te krijgen op de opbrengsten van initiatieven die zijn ingezet met NPO-gelden. De NPO-gelden zijn verstrekt voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het onderzoek was gericht op zeven geselecteerde initiatieven rond het thema 'Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding of Aanpak jeugdwerkloosheid'. Het doel is om geleerde lessen op te tekenen. Zo hopen we samen met Hogeschool Utrecht (Lectoraat Beroepsonderwijs, Kenniscentrum Leren en Innoveren) bij te dragen aan kennisontwikkeling.

In het onderzoek is ieder geselecteerd initiatief in kaart gebracht en geëvalueerd. We hebben dit gedaan door samen met betrokken docenten tijdens een focusgroep het beoogde onderwijsontwerp uit te werken. Vervolgens hebben de onderzoekers dit beoogde onderwijsontwerp voorgelegd aan studenten die aan het initiatief hebben deelgenomen om zicht te krijgen op het onderwijsontwerp in actie. Tot slot worden de conclusies over de opbrengsten gebundeld in een beknopt evaluatierapport. Dit wordt half maart 2023 opgeleverd.

Voor beide vormen van onderzoek waren we geïnteresseerd in wat goed ging, maar ook in wat minder succesvol was. Niet om docenten of opleidingen te beoordelen, maar om van te leren. En dus ook: wat we vooral méér moeten doen.

Verantwoording NPO-middelen

Proces npo-middelen

In 2021 is minder aangevraagd dan er is ontvangen en minder besteed dan gepland. Deze bedragen zijn toegevoegd aan het budget voor 2022, waarna het aanvraagproces in januari 2022 is herhaald. Hierbij is de Centrale Studentenraad als zelfstandig aanvrager toegevoegd aan het proces. 

In deze aanvraagronde zijn opnieuw de volgende stappen uitgevoerd:

  1. Informatiecarrousel;

  2. Aanleveren aanvragen door colleges;

  3. Onderwijskundige onderbouwing;

  4. Goedkeuring door interne commissie;

  5. Uitwerking en uitvoering.

Dit heeft geleid tot een uitbreiding van aanvragen voor 2022 met de behoefte de NPO-middelen ook in 2023 te kunnen inzetten. De interne commissie heeft daarop de projectperiode verruimd naar het schooljaar 2022-2023.

Bestedingsplannen NPO-middelen (inclusief corona-envelop)

De plannen zijn rond de zomervakantie 2021 opgesteld en bevatte 172 activiteiten met een budget van € 10.393K. Bij het opstarten van het schooljaar 21‑22 en gedurende de uitvoering in de eerste maanden hebben de veranderende omstandigheden (o.a. de geldende coronamaatregelen, de behoefte van de studenten, beschikbaarheid juiste docenten) uiteindelijk geleid tot enkele bijstellingen. 

Tot het voorjaar van 2022 zijn we uitgegaan van een projectperiode van ongeveer anderhalf jaar (tot en met december 2022). Op basis van signalen uit de organisatie is de periode alleen verlengd tot en met schooljaar 22‑23.

NPO aanvragen naar thema

Bedragen x € 1.000

aantal activiteiten

alle middelen

waarvan corona-envelop

  

    

Thema 1: soepele in- en doorstroom

97

3.469

2.753

Thema 2: welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

117

5.899

3.768

Thema 3: ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages

52

1.628

1.390

Thema 4: aanpak jeugdwerkloosheid

25

898

41

Totaal

291

11.894

7.952

In de bijgestelde planning voor de periode 2021-2023 is ook de subsidie 'Extra begeleiding en nazorg (EB&N, thema 4)' die in eerste instantie als separaat traject is opgezet, meegenomen bij de geplande NPO-activiteiten waardoor het totaal aantal activiteiten uitkomt op 291.

Voortgang NPO-activiteiten

Ook de eerste helft van 2022 stond het onderwijs voor een groot deel in het teken van corona. In samenhang met de strategische pijlers is er verder gewerkt aan de weg uit de crisis. Vanuit lessons learned is gekozen om een aantal onderwerpen samen te brengen in onze strategie:

  • Sociale ontmoetingen zijn de basis van leren. Elkaar fysiek ontmoeten is cruciaal, maar een deel van het leerproces kan prima online;

  • Kleinere en homogene groepen (groepen op basis van dezelfde leerbehoefte) bieden mogelijk kansen voor het verhogen van het leerrendement;

  • We gaan voor de optimale mix van 'blended onderwijs' (combinatie van fysiek en online onderwijs) en leren van onze ervaringen met online onderwijs;

  • We willen sturen op leerrendement en minder op het behalen van de 1000-urennorm;

  • We zetten in op doorlopende leerlijnen vanaf het vmbo/vo tot hbo om te zorgen voor een zo goed mogelijke doorstroom, ook als corona hier impact op lijkt te hebben. 

Tijdens de tweede aanvraagronde is de focus gelegd op thema 2, studentenwelzijn en sociale binding bij de opleiding. De inzet van de NPO-gelden, subsidies en lumpsum is samengevoegd in deze inventarisatie.

NPO gepland/besteed naar maatregel

Bedragen x € 1.000

Te ontvangen

Te ontvangen

Besteed

Besteed

Gepland

Restitutie OCW

 

2021

2022

2021

2022

2023

2023

 

       

Bekostiging: corona-envelop

1.917

6.035

786

7.166

0

0

Bekostiging: extra instroom studenten studiejaar 2020-2021

3.197

0

112

89

2.996

0

       

Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's

1.222

0

601

0

0

621

Regeling extra hulp voor de klas

1.862

0

1.862

0

0

0

Aanpak jeugdwerkloosheid: regeling extra begeleiding en nazorg 21-22

857

0

73

602

182

0

Aanpak jeugdwerkloosheid: regeling nazorg mbo 22-23

0

358

0

0

358

0

Vanaf de tweede helft van 2021 was fysiek onderwijs weer mogelijk. Bij de start van het schooljaar merkten we dat studenten weer moesten wennen aan de structuur van de dagen. Andere studenten ontmoeten op school was prettig, maar leidde soms ook tot spanningen. Studenten moesten weer leren om met elkaar om te gaan. Ook het (opnieuw) zoeken naar binding met de opleiding was een aandachtspunt gedurende het hele jaar 2022. 

De subsidie voor 'Extra Begeleiding en Nazorg 2021-2022' is op verschillende colleges naar eigen behoeften en wensen ingezet, waarbij de realisatie met name in 2022 heeft plaatsgevonden. De activiteiten liepen uiteen van extra focus op solliciteren en het zoeken en behouden van werk tot coaching tijdens de transitie van school naar werk of naar een passende vervolgopleiding. Hierbij is er nauw samengewerkt met onze regionale partners.

Vooruitblik corona-activiteiten 2023

Het uitvoeren van alle NPO-activiteiten hebben we niet volledig volgens de gewenste planning kunnen realiseren. Dit werd in de loop van 2022 reeds duidelijker waarna er opnieuw een bijstelling heeft plaatsgevonden om te inventariseren wat de omvang van de NPO-activiteiten in 2023 zou worden.

Zie hiervoor de onderstaande tabel.

NPO gepland/besteed naar thema

Bedragen x € 1.000

Gepland 2021

Besteed 2021

Gepland 2022

Besteed 2022

Gepland 2023

Totaal*

 

       

Thema 1: soepele in- en doorstroom

546

469

2.586

2.285

716

3.470

Thema 2: welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

820

239

2.208

3.617

2.043

5.899

Thema 3: ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages

144

73

1.136

1.317

237

1.627

Thema 4: aanpak jeugdwerkloosheid

183

78

699

638

182

898

Nog te bestemmen

0

0

3.572

0

0

0

Totaal generaal

1.693

859

10.201

7.857

3.178

11.894

* Totaal = gepland 2021 + gepland 2022 = besteed 2021 + besteed 2022 + gepland 2023

Met de cumulatieve realisatie van de NPO-activiteiten zijn de corona-enveloppen 2021 en 2022 volledig besteed aan activiteiten die de colleges hebben uitgevoerd. Een aantal activiteiten die in 2021 en/of 2022 stond, is gepland, vertraagd, verschoven of verlengd. Deze activiteiten zullen in het eerste half jaar van 2023 worden uitgevoerd. 

Vooruitlopend op mogelijke regelgeving omtrent nazorg is zowel tijdens de eerste tranche als tweede tranche van 'Nazorg MBO 22-24' subsidie aangevraagd. De eerste tranche is reeds toegekend. Deze inzet is opgenomen onder thema 4, jeugdwerkloosheid.

NPO 2023 naar thema

Bedragen x € 1.000

NPO middelen

 

  

Thema 1: soepele in- en doorstroom

716

Thema 2: welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

2.043

Thema 3: ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages

237

Thema 4: aanpak jeugdwerkloosheid

540

Totaal

3.536

Voor 2023 wordt deze eerste tranche besteed om opvolging te geven aan de activiteiten die zijn ingezet met de subsidie 'Extra begeleiding en nazorg'. Bij de inzet van de tweede tranche zal de nadruk liggen op verduurzaming van deze activiteiten.