Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kernpunten van bespreking

Besproken onderwerpen en de formele besluiten

In 2022 heeft de raad van toezicht (RvT) vijf keer vergaderd met het college van bestuur (CvB). In juni en in december 2022 hebben de ‘artikel 24-vergaderingen' (in het kader van de WOR) plaatsgevonden. Hierbij heeft het CvB de algemene stand van zaken in de organisatie toegelicht aan de ondernemingsraad (OR), in aanwezigheid van de RvT. In maart, juni, oktober en december heeft de RvT gesproken met de Centrale Studentenraad (CSR) over actuele onderwerpen, waaronder studentparticipatie, NPO-gelden, instroom van studenten, corona, inclusiviteit en de werving van twee nieuwe RvT-leden in 2023. Ook vonden er in 2022 diverse werkbezoeken plaats.

Op initiatief van de RvT is de profilering, werving en selectie van twee nieuwe leden van de RvT ondergebracht in een gezamenlijke commissie, waarin naast de leden van de werkgeverscommissie, ook zitting hadden: een lid van CvB, een lid vanuit OR en een lid vanuit CSR. Deze commissie heeft rechtstreeks samengewerkt met de ingeschakelde searcher. Op het eind is de selectie en het voorstel van de commissie rechtstreeks voorgelegd aan en goedgekeurd door de voltallige RvT. Men is hier zeer tevreden over, dus dit zal ook in de volgende search de aanpak zijn. Alle partijen stellen deze samenwerking rond de samenstelling van de RvT zeer op prijs. De RvT vindt het feit dat de functie en het werk van de RvT beter bekend worden in de organisatie, een belangrijk nevenresultaat.  

De RvT heeft in haar vergaderingen onderwerpen besproken die voortvloeien uit de statutaire taken of taken zoals bepaald in het bestuursreglement. Daarnaast zijn er ook diverse andere onderwerpen aan de orde geweest. De voornaamste worden hier weergegeven.

  • De RvT is betrokken in het proces van totstandkoming van de positionering en strategie voor de periode 2023 en verder.

  • De RvT heeft de volgende thema’s nader uitgediept met het CvB en betrokkenen uit de organisatie: studentontwikkeling, studentenwelzijn, burgerparticipatie (burgerschap) en inclusieve school.

  • De volgende onderwerpen zijn (al dan niet regelmatig) de revue gepasseerd: de instroom van studenten, de managementrapportages, de uitvoering van het strategisch huisvestingsplan en benchmarkrapportages 2021.

  • Met de accountant is over de jaarrekening gesproken.

Formele besluiten

 • 15-02-2022

  • De RvT heeft decharge verleend aan aftredend lid raad van toezicht mevrouw C. Noom.

  • De RvT heeft twee nieuwe leden benoemd, met ingang van 1 maart 2022 voor de duur van vier jaar: mevrouw L. Guérin en de heer M. Otto.

  • De RvT heeft de bezoldiging leden RvT voor het jaar 2022 vastgesteld (zie hierboven).

 • 21-04-2022

  • De RvT heeft de kaderbegroting 2023 goedgekeurd.

  • De RvT heeft de reglementen voor de werkgeverscommissie, de financiële commissie en de commissie onderwijs en kwaliteit van de raad van toezicht vastgesteld.

 • 15-06-2022

  • De RvT heeft besloten het geïntegreerd jaardocument 2021, inclusief de jaarrekening van Stichting ROC Midden Nederland goed te keuren.

 • 19-10-2022

  • De RvT heeft het Auditplan 2022 goedgekeurd.

  • De RvT heeft, met positief advies van OR en CSR, besloten de heer Spronk en de heer Labij voor een tweede termijn van vier jaar als bestuurder van Stichting ROC Midden Nederland te benoemen, met ingang van 1 april 2023 tot 1 april 2027.

 • 13-12-2022

  • De RvT heeft besloten de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2027 goed te keuren.

  • De RvT heeft de bezoldiging voor de leden van de raad van toezicht voor 2023 vastgesteld op de toepasselijke WNT norm minus 25%.