Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Studentsucces

Wij doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna. We heten ze welkom en zorgen ervoor dat ze zo snel mogelijk op de juiste plek komen. We zorgen voor een positief leerklimaat waarbinnen ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en we dagen ze uit het maximale uit zichzelf te halen. Dit alles in een omgeving die nauw verweven is met de beroepspraktijk. Op weg naar studentsucces doen wij drie beloftes:

Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past;

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen;

Wij dagen studenten uit het maximale uit hun studieperiode te halen.

Per belofte tonen we aan hoe ver we zijn gevorderd met de resultaten die we voor ogen hadden en wat dit betekent voor onze studenten en andere belanghebbenden. Voordat we dit per belofte laten zien, kijken we eerst naar een aantal algemene indicatoren: aantal studenten, rendementen en tevredenheid van studenten. 

Aantal studenten

Het aantal studenten is in 2022 gedaald. Deze daling is vooral te zien in het aantal BOL-studenten, bij de BBL-opleidingen zet de stijging verder door. 

Aantal MBO-studenten peildatum 1 oktober betreffende schooljaar
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal aantal studenten

16987

17630

18325

18449

18634

18440

17410

Ontwikkeling aantal studenten naar leerweg
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

bbl

4076

4390

4699

5327

5479

5623

5876

6004

bol vt

11838

12597

12931

12998

12970

13011

12564

11406

Tot.

15914

16987

17630

18325

18449

18634

18440

17410

Bij het VAVO zet de stijging van het aantal studenten in 2022 verder door.  

Aantal VAVO studenten peildatum 1 oktober betreffende schooljaar
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

VO - VAVO

375

374

436

448

450

180

305

334

VAVO - regulier

620

553

588

577

568

402

469

560

overig

     

4

5

1

Totaal

995

927

1024

1025

1018

586

779

895

Kwaliteit van ons onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs is de basis voor studentsucces. Alles wat wij doen, is erop gericht dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en succesvol kunnen zijn op school, een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Het behalen van een diploma is hierbij een belangrijke succesfactor.

Rendementen

In 2021-2022 zien we een lichte daling/gelijk blijven van het diplomarendement. Uit het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie blijkt dat ons bestuur goed op de hoogte is van wat er speelt binnen de organisatie en weet waar de colleges en afdelingen staan wat betreft onderwijskwaliteit. Het bestuur stuurt de instelling effectief aan en neemt zo nodig maatregelen om onderwijskwaliteit te verbeteren. Het bestuur heeft succesvol gestuurd op passend onderwijzen en het leerklimaat. Dit heeft effect op studenten. Zij ervaren passende begeleiding, voelen zich serieus genomen en geven aan zich gezien en gehoord te voelen. 

Diplomaresultaat 
 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

ROC MN

72,8%

70,8%

69,7%

70,6%

71,5%

71,6%

68,5%

landelijk

73,1%

73,5%

71,6%

71,0%

73,4%

72,7%

69,2%

Jaarresultaat 
 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

ROC MN

72,6%

69,9%

69,1%

69,7%

71,3%

71,1%

67,1%

landelijk

72,9%

72,8%

70,8%

70,3%

73,0%

72,2%

67,9%

Waardering studenten mbo - JOB-monitor

De JOB-monitor is een belangrijke indicator voor de tevredenheid van studenten. Uit de JOB-monitor van 2022 blijkt dat het rapportcijfer voor ROC Midden Nederland licht is gedaald. Uit de cijfers op de onderliggende thema's blijkt dat de tevredenheid van studenten op alle thema's gelijk is gebleven of licht is gestegen. 

Rapportcijfers JOB-monitor 2022
 

JOB Monitor 2020

 

JOB Monitor 2022

 
 

ROC MN

Landelijke gemiddelde

ROC MN

Landelijke gemiddelde

Opleiding

6,7

6,7

6,6

6,8

School

6,6

6,5

6,5

6,6

Scores per thema JOB-monitor 2022
 

JOB Monitor 2020

 

JOB Monitor 2022

 
 

ROC MN

Landelijke gemiddelde

ROC MN

Landelijke gemiddelde

Onderwijs en begeleiding

3,3

3,3

3,3

3,3

Informatie

3,0

3,0

3,1

3,1

Omgeving, sfeer en veiligheid

3,6

3,6

3,6

3,6

Lesmateriaal en toetsen

3,1

3,1

3,1

3,2

Stage (BOL) / school

3,0

3,1

3,0

3,1

Stage (BOL) / leerbedrijf

3,8

3,8

3,8

3,8

Werkplek (BBL) / school

3,4

3,4

3,4

3,5

Werkplek (BBL) / leerbedrijf

4,0

4,0

4,1

4,1

VAVO

Het certificaatrendement is bij het VAVO lyceum al enige jaren stabiel. De stijging in 2019-2020 komt door het schrappen van het centraal eindexamen vanwege cornonamaatregelen. In 2020-2021 en 2021-2022 zien we mede daardoor een daling. 

Certificaatrendement VAVO Lyceum

opleiding

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

HAVO

74,7%

78,6%

72,4%

77,3%

79,5%

76,8%

72,9%

VMBO

71,4%

76,8%

73,1%

75,2%

79,8%

76,4%

74,6%

VWO

77,5%

79,9%

78,1%

78,5%

84,3%

72,0%

69,4%

Op basis van het tevredenheidsonderzoek uit 2020 heeft het docententeam van het VAVO een nieuwe visie opgesteld met een duidelijk plek voor de begeleiding van de student. Sinds schooljaar 2021-2022 werken zij vanuit deze visie. Dit heeft zichtbaar effect gehad. Uit het tevredenheidsonderzoek van 2022 blijkt dat op alle aspecten, behalve 'informatievoorziening' en 'organisatie', de tevredenheid is gestegen. Vooral de tevredenheid over de lessen en de begeleiding steeg flink.

Tevredenheidsonderzoek VAVO 2020
 

2020

 

2022

 
 

VAVO Lyceum

landelijk gemiddelde

VAVO Lyceum

landelijk gemiddelde

Informatievoorziening

6,8

7,1

6,5

7,0

Lessen/programma

6,9

7,1

7,6

7,9

Docentenwaardering vavo

6,8

6,9

7,0

7,1

Lesmateriaal vavo

7,2

7,4

  

Examens / toetsen

8,0

8,1

8,3

8,5

Studiebegeleiding vavo

5,8

6,2

7,2

6,5

Keuze- / loopbaanbegeleiding

6,0

6,5

  

Faciliteiten vavo

6,7

6,9

6,7

6,9

Organisatie vavo

6,6

6,9

6,5

6,4

Veiligheid / omgeving

7,0

7,4

7,1

7,1

Rapportcijfer

6,6

6,8

6,7

6,9