Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

8. Groepsvermogen

   

X € 1.000

 

Boekwaarde 01-01-2022

Mutaties +/-

Boekwaarde 31-12-2022

 

Algemene reserve

   

Algemene reserve en resultaatbestemming

98.770

6.555

105.325

Reserve Stichting Van Beuningenfonds

529

-2

527

Totaal Algemene reserve

99.299

6.553

105.852

Wettelijke reserve

   

Wettelijke reserve immateriële vaste activa

0

0

0

Totaal Wettelijke reserve

0

0

0

Totaal eigen vermogen

99.299

6.553

105.852

VERSCHILLEN IN HET EIGEN VERMOGEN EN HET RESULTAAT TUSSEN DE ENKELVOUDIGE EN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Aan het einde van 2022 bestaat er een verschil tussen het geconsolideerde eigen vermogen (€ 105.852 miljoen) en het enkelvoudige eigen vermogen (€ 105.325 miljoen) van € 527K. Dit verschil wordt veroorzaakt door het betrekken van Stichting Van Beuningenfonds in de consolidatie.

Aangezien op de enkelvoudige balans van het groepshoofd geen kapitaalbelang in een stichting tot uitdrukking kan worden gebracht, is eliminatie van een zodanig kapitaalbelang tegenover het eigen vermogen van de stichting niet mogelijk.

 

X € 1.000

 

31/12/2022

Eigen vermogen geconsolideerd

105.852

Verschil (Stichting Van Beuningenfonds)

-527

Eigen vermogen enkelvoudig

105.325

  

Resultaat geconsolideerd

6.553

Verschil (Stichting Van Beuningenfonds)

2

Resultaat enkelvoudig

6.555