Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: We zorgen ervoor dat onze collega’s Studentsucces waar kunnen maken

Medewerkers leren en ontwikkelen voortdurend 

De ROC Academie ontwikkelt en organiseert corporate programma's op het gebied van ‘leren en ontwikkelen’. Bij de activiteiten van de ROC Academie ligt de focus op de implementatie van de strategie met de pijlers Passend Onderwijzen, Passend Ondersteunen, Flexibel Onderwijs en een Leven Lang Ontwikkelen en werken vanuit de vastgestelde visie op het leren en ontwikkelen van medewerkers.

Als onderdeel van die visie zijn in 2022 13 leerlijnen opgeleverd rondom de pedagogisch didactische vaardigheden van docenten. Die leerlijnen zijn opgesteld op basis van de bekwaamheidseisen die we aan docenten stellen. Ook de eisen die ontwikkelingen rondom Passend Onderwijzen en Flexibel Onderwijs aan docenten stellen, zijn in de leerlijnen meegenomen. In deze leerlijnen worden diverse leeractiviteiten (online, coaching, individuele en/of teamtraining) rondom een pedagogisch didactisch thema bij elkaar gebracht, waardoor een blended aanbod is ontstaan voor docenten.

In toenemende mate richt de ROC Academie zich op de ontwikkeling van teams als geheel. Rondom teams in zeven verschillende colleges en een dienst, zijn via de ROC Academie in totaal 195 medewerkers getraind op thema’s als ‘Getting things done’, ‘Oplossingsgericht coachen’, ‘Activerende didactiek’ en ‘Differentiëren’.

De HRD-adviseurs van de ROC Academie adviseren de colleges over een professionaliseringsplan dat aansluit op de strategische doelen en keuzes die daarover zijn gemaakt in college- en afdelingsplannen. 

Daarnaast is in 2022 aandacht besteed aan het ontwikkeltraject van de 'supportteams Passend Onderwijzen en Passend Ondersteunen'. Het 'leernetwerk Passend Onderwijzen en Ondersteunen' is als gevolg daarvan gestart. De tweede tranche supportteams heeft een ontwikkeltraject doorlopen. Via innovatiemiddelen is bijgedragen aan trainingen in teams ter ondersteuning van Flexibel en Passend Onderwijzen. Deze trainingen richten zich veelal op de coachende vaardigheden van de docent. De leerlijn rondom studentcoaching en het nieuwe leernetwerk voor supportmanager en de betrokken managers zijn daarin belangrijke pijlers.

Onder meer door de -in schooljaar '22/'23- vastgestelde rekeneisen voor het mbo, is er de nodige aandacht besteed aan de bekwaamheid van rekendocenten. Rekendocenten zijn met een instaptraining voorbereid op deze nieuwe eisen en er is een 'Leerlijn Rekenen' gemaakt om verdere ontwikkeling voor deze docenten te ondersteunen. 

Met het leertraject 'de Veranderpraktijk' werken collega's ook in 2022 weer aan hun persoonlijk leiderschap en verandermanagement. Er zijn leernetwerken georganiseerd waarin collega's praktijkgericht van en met elkaar leren, gelinkt aan de strategische pijlers. Ook persoonlijke effectiviteit en vitaliteit kregen aandacht via passende leeractiviteiten, onder andere afgestemd op het hybride werken. 

De online ROC Academie is verder gevuld met zowel leeractiviteiten op locatie als relevante e-learnings en online trainingen. De online ROC Academie biedt onze medewerkers de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren en om zelf leeractiviteiten te kiezen die zij nodig hebben voor hun eigen ontwikkeling. Populair waren de e-learnings op het gebied van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de gedragscode en de assessorentraining ten behoeve van examinering. De trainingen rondom AVG en gedragscode worden sinds 2021 als verplicht onderdeel voorgelegd aan alle medewerkers.

In 2022 hebben in totaal 2301 medewerkers de Online ROC Academie bezocht. 1204 medewerkers hebben zich ingeschreven voor een intern event, dat kan een leernetwerk zijn of een training die uit meerdere dagdelen bestaat. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021. Van de interne events zijn de leernetwerken de meest bezochte bijeenkomsten. Vooral de leernetwerken over Passend Onderwijzen en Ondersteunen (118 deelnemers) en het leernetwerk Rekenen (112 deelnemers) konden rekenen op grote belangstelling. Ook het leernetwerk Onderwijsontwikkeling (95 deelnemers) is wederom goed bezocht. Verdeling van soorten leerinterventies: 

De trend in verschuiving naar meer tijd- en plaatsonafhankelijk leren via online trainingen en microlearnings (artikelen, video’s, etc.) zet verder door. Het totaal aantal leeractiviteiten dat via de online ROC Academie is gestart (6392) is toegenomen met 56% (zie diagram). Het totaal aantal dagdelen dat besteed wordt aan professionalisering is veel groter dan weergegeven. Dit komt doordat mensen ook in teams aan professionalisering werken en extern opleidingen volgen, zoals een PDG traject of een master. Via de interne coachingpagina hebben 34 medewerkers en 3 teams een (beeld)coachingstraject afgerond (los van de beeldcoaching die is aangeboden aan alle Startbaan-deelnemers). 

In 2022 is in totaal €3,6 miljoen besteed aan activiteiten op het gebied van professionele ontwikkeling. Net als in vorige jaren is 1% van de loonsom gereserveerd voor corporate programma's via de ROC Academie. Eenzelfde percentage is toegekend aan colleges en diensten voor professionele ontwikkeling van teams en individuele medewerkers. Daarnaast zijn middelen beschikbaar gesteld uit het budget 'kwaliteitsafspraken' om bijvoorbeeld startende docenten in te werken en te begeleiden. Het innovatiebudget is ingezet om activiteiten uit de leerlijnen te kunnen bekostigen en voor het ontwikkeltraject van de supportteams. Leeractiviteiten rondom het thema 'Sterk In Je Werk' zijn bekostigd uit het hiertoe gereserveerde budget. 

Leiderschapsprogramma Dare to Lead

Sinds 2020 wordt vanuit het thema Organisatiesucces aandacht besteed aan het leiderschap via het programma 'Dare to lead' en de managementdagen (MD). In 2022 heeft er binnen Dare to Lead een doorontwikkeling plaatsgevonden en wordt er meer vanuit een systemische aanpak gekeken naar leiderschap op alle niveaus in de organisatie. Doel hiervan is om een gezamenlijke visie, houding en gedrag te ontwikkelen die past bij de governancestructuur. Afgelopen jaar is vanuit die gedachte meer ingezet op teamtrajecten en minder op individuele inschrijvingen. De gedachte hierbij is dat het belangrijk is om als (management)team (MT) samen te ontwikkelen, waarbij zowel teamontwikkeling als ook leren van en met elkaar verbonden worden. Naast het huidige aanbod zijn er ook nieuwe trainingen toegevoegd en zal de ROC Academie ook meer inzetten op MT-ontwikkeltrajecten. Goed leiderschap vraagt naast individuele ontwikkeling ook om MT-ontwikkeling. De ROC Academie doet dit samen met de diverse MT's en externe partijen. Elk traject wordt daardoor uniek en maatwerk.  

 De ROC Academie blijft proactief in het onderzoeken, adviseren en implementeren van organisatievraagstukken, zoals de te herziene strategie, waarbij we deze ook vertalen naar benodigde leiderschapsontwikkeling. De ROC Academie is om die reden ook inhoudelijk betrokken bij de MD dagen.