Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: We vinden en binden de beste medewerkers voor Studentsucces

Vinden van medewerkers

In totaal zijn er ruim 250 medewerkers aangenomen in 2022 (75% onderwijzend personeel, 25% personeel voor onze diensten). Dit is iets minder dan in 2021. Eén van de redenen voor minder aanname van personeel in 2022 is een hoger formatiebudget in 2021. Toen werden er door de overheid NPO-gelden (Nederlands Programma Onderwijs) ter beschikking gesteld aan het onderwijs om leerachterstanden weg te werken die zijn ontstaan tijdens de pandemie. Hierdoor ontstond in 2021 tijdelijk meer budget voor formatie. Over alle lagen van het personeelsbestand wordt interne mobiliteit gestimuleerd.

2022 was het jaar van consolideren en doorontwikkelen. Recruitment is haar plek binnen de organisatie meer en meer aan het bestendigen. De 'Werkenbij-site' is blijvend geoptimaliseerd met nieuwe corporate fotografie en video's. Er zijn, met name voor de algemene vakken, stevige talentpools gebouwd waaruit recruitment snel kan werven. Er wordt slim(mer) ingezet op Jobmarketing, LinkedIn heeft een boost gekregen en er wordt beter gebruik gemaakt van de (externe) jobboards waar we onze vacatures plaatsen. Onder meer door onze aanwezigheid en presentaties op de open avonden voor zij-instromers, zijn er succesvol zij-instromers geworven en gestart.  

2023 biedt weer nieuwe kansen; de blik gaat vooruit. Meten is weten. Door (nog meer) krapte op de arbeidsmarkt moeten we nóg slimmer en vanuit beschikbare data inzetten op jobmarketing. Daarnaast gaan we meer gezicht geven aan ROC Midden Nederland als werkgever met employer branding campagnes. Het project ‘gelijke kansen' krijgt handen en voeten: hoe gaan we iedereen binnen onze organisatie onbevooroordeeld laten werven en selecteren én sollicitatiegesprekken laten voeren? De opgebouwde samenwerkingen met externe partijen worden onder de loep genomen en waar nodig wordt opnieuw aanbesteed.  

We participeren in 'Utrecht Leert', een partnerschap dat streeft naar kwantitatieve én kwalitatieve groei van het aantal leraren in de regio. We leverden in 2022 een bijdrage aan kennismakingsactiviteiten gericht op de instroom van nieuwe docenten. Daarnaast zijn er subsidie-aanvragen ingediend en toegekend voor de verbreding van de Opleidingsschool en voor het versterken van het inwerkprogramma van nieuwe docenten in alle regio's waar we actief zijn. 

Inhuur derden

Onze contractpartijen zijn Metafoor Onderwijs voor de colleges, Driessen/Reijn voor de diensten, Uitzendbureau 65plus voor de surveillanten en Bisbee Flexonderwijs voor de examinatoren. In 2022 bedragen de totale kosten voor 'inhuur externe deskundigen' ongeveer € 12 miljoen, hiervan is 80% voor de vier hierboven genoemde partijen. De NPO-gelden hebben gezorgd voor meer inhuur van tijdelijk externe deskundigen. Door schaarste kost het ook onze contractpartijen steeds meer inspanning om de juiste kandidaat te vinden voor de juiste opdracht. 

Metafoor Onderwijs vulde opdrachten in voor zowel de colleges als bedrijfsopleidingen (zzp-ers, gedetacheerden, uitzendkrachten). Het gaat hier veelal om vakdocenten en docenten voor de algemene vakken (Nederlands, Engels, rekenen en omgangskunde/burgerschap). De totale kosten zijn ongeveer € 4,4 miljoen (inclusief btw). Eén miljoen meer dan in 2021. Dit komt onder andere door de (tijdelijke) NPO-gelden.

Voor de diensten van Driessen/Reijn is een vergelijkbaar bedrag te zien in 2022 om de inzet van externe medewerkers binnen de diensten van 4,6 miljoen (inclusief btw) te realiseren. Bij de diensten gaat het om minder opdrachten in vergelijking met de inzet voor het onderwijzend personeel. De opdrachten zijn vaak van een grotere omvang en de specialisten zijn vaak duurder per uur.  

De vraag naar surveillanten en afnameleiders wordt ingevuld door pensioengerechtigden. Er wordt gebruik gemaakt van een poule van ongeveer 100 surveillanten. Door de gehanteerde afstand van 1,5 meter zijn de klassen kleiner en zijn er ook in 2022 nog veel surveillanten ingezet. De eisen die gesteld worden aan de digitale vaardigheden van de surveillanten en afnameleiders neemt toe. De totale kosten in 2022 bedragen 4 ton (inclusief btw).

Bisbee verzorgde de inzet van examinatoren voor de vakken Nederlands en Engels voor diverse colleges en de dienst Onderwijs Services, met een totaalbedrag van € 600K. Ook zijn er door Bisbee extra examentrainingen verzorgd. 

Opleidingsschool als kweekvijver

In 2022 kregen 174 docenten in opleiding (dio) een leerwerkplek bij de Opleidingsschool van ROC Midden Nederland aangeboden, waarvan 157 dio's afkomstig zijn van onze partnerschool Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht. Acht schoolopleiders verzorgden samen met acht instituutsopleiders van de Hogeschool Utrecht het programma voor de begeleiding van dio's met wekelijkse intervisie- en themabijeenkomsten. Tijdens de afsluiting werden de beroepsproducten gepresenteerd en was er een interactieve lezing van Neuro Habits over wat je van jongeren kunt verwachten op bepaalde leeftijden en waar ze nog ondersteuning bij nodig hebben. 

Naast het programma voor de dio's werkten we in 2022 aan de verbreding en verbetering van de Opleidingsschool die een belangrijke kweekvijver is voor aankomende en talentvolle docenten: 79% van de dio’s geeft aan in de toekomst interesse te hebben in een baan bij ROC Midden Nederland vanwege de 'goede sfeer, gezellige collega's, ontwikkelingsmogelijkheden en de aansprekende doelgroep'.

Met behulp van de subsidie van 'Utrecht Leert' is er een goed inwerkprogramma voor alle startende docenten, hybride docenten en zij-instromers ontwikkeld. Naar aanleiding van de input van startende docenten is het inductieprogramma Startbaan aangepast met onder andere meer keuzemogelijkheden en ook het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voortraject (PDG) is aangepast. 

In februari 2022 is voor de tweede keer gestart met de opleiding tot hybride professional ter versteviging van pedagogische en didactische vaardigheden. Vijf collega's namen deel aan dit programma. Inmiddels hebben vier deelnemers de opleiding succesvol afgerond. Alle vier gaan door voor module 2 van het PDG-traject. Hybride docenten vormen een belangrijke verbinding met de actuele beroepspraktijk.  

Binden van medewerkers

Om nieuwe collega's welkom te heten binnen ROC Midden Nederland is er een onboardingsprogramma gemaakt. Nieuwe collega's nemen deel aan een introductiebijeenkomst, ontvangen tien weken lang een nieuwsbrief over 'Werken bij ROC Midden Nederland' en hebben toegang tot een online leerlijn. Daarin zijn informatie en trainingen beschikbaar die relevant zijn voor een goede start. Daarnaast vindt er een inwerkprogramma op maat plaats binnen het college of de betreffende dienst waar iemand werkzaam is. Afgelopen jaar hebben tien leidinggevenden een onboardingsprogramma voor leidinggevenden gevolgd. 

In het tweejarige inwerkprogramma 'Startbaan' participeerden zo'n 49 jonge docenten. Alle bijeenkomsten konden dit schooljaar weer fysiek plaatsvinden. Dit programma draagt bij aan een werkomgeving waarin talenten en behoeftes van nieuwe docenten worden gezien en gewaardeerd. Een recent afgestudeerde docent krijgt een dagdeel per week tijd om zich in te werken, deel te nemen aan Startbaan en voor professionalisering (lesbezoeken bij collega's, extra voorbereidingstijd etc.). Dit is essentieel voor een goede introductie in het werk en bij onze organisatie. Werkbegeleiders krijgen per startende docent ongeveer één uur per week tijd om hen te begeleiden. Deze werkbegeleiders worden door de Opleidingsschool samen met de Hogeschool Utrecht getraind en gecertificeerd. Zo is iedere starter verzekerd van een werkbegeleider of coach die in kan spelen op zijn of haar behoeftes. Daarnaast kreeg iedere startende docent de gelegenheid om kennis te maken met een verkort beeldcoachingstraject. Een aantal startende docenten waren hier erg enthousiast over en zijn met eigen leerdoelen een beeldcoachingstraject ingegaan. Op die manier staan ze zelf in de lead om zichzelf verder te ontwikkelen tot een nog betere docent! 

In 2022 hebben 61 zij-instromers hun PDG behaald (45 in 2021). De zij-instromers nemen deel aan een begeleidingsgroep of maken gebruik van een beeldcoachingstraject, waarbij ieder een coach krijgt die wekelijks één uur tijd heeft voor een lesbezoek dan wel een coachgesprek. Er worden stappen gezet met de Hogeschool Utrecht om de begeleiding van zij-instromers nog verder te ontwikkelen. Zo blijven we als Opleidingsschool investeren in de docenten van de toekomst.