Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de raad van toezicht

Voorbereiden op de uitdagingen van morgen

De wereld komt de school binnen. Websites, apps en social media vinden hun weg tot in het klaslokaal. Daardoor komt de school ook steeds meer in de samenleving te staan. Een scherp gepolariseerd maatschappelijk debat over wonen, werken, boeren, corona of de oorlog in Oekraïne houd je immers niet buiten de muren van je school. Sterker, het is een onderwijstaak om die onderwerpen al op school bespreekbaar te maken. Of nog mooier: studenten uit te dagen er hun bijdrage aan te leveren.

En dat doen studenten van ROC Midden Nederland. ICT-studenten van het Amersfoortse Media, ICT & Design College gaven afgelopen jaar gratis advies aan ondernemers over cybercrime. Met deze cybersecuritychecks kunnen ondernemers zich beter wapenen tegen online aanvallen en hacks.

Ook studenten van het Beauty College bedachten een manier om al tijdens hun studie waarde toe te voegen. Zij kondigden op Paarse Vrijdag aan bezoekers van PANN, het grootste maandelijkse LHBTQIA+ event van Nederland, op te gaan maken zoals zij willen zijn. En daar werd flink gebruik van gemaakt. Studenten bezorgden vele mensen zo een fantastische en kleurrijke nacht en schaarden zich daarmee letterlijk achter de overtuiging dat iedereen mag zijn zoals hij, zij of hen wil zijn.

Of deze… December is een dure maand. De hoge energiekosten drukken bij veel mensen op hun koopkracht. Studenten van de kappersopleiding zagen daarin aanleiding om samen te werken met de Voedselbank. Bezoekers kregen een voucher waarmee zij een gratis knipbeurt konden krijgen op het Beautyplein in Overvecht. Wij, de leden van de raad van toezicht, gloeien van trots. Wat een inzet en engagement bij deze studenten!

Goede beoordeling Onderwijsinspectie
Zo’n alliantie met de Voedselbank staat uiteraard niet op zich. ROC Midden Nederland staat midden in de regio. Dat zien wij niet alleen, maar dat wordt ook onderkend door de Onderwijsinspectie. Onlangs kreeg ROC Midden Nederland een goede beoordeling van diezelfde inspectie. In hun rapport vermelden zij onder meer: ‘ROC Midden Nederland werkt nauw samen met het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen en is daardoor in staat om toekomstgericht en innovatief onderwijs te ontwikkelen.’ De Onderwijsinspectie constateert bovendien dat het bestuur effectief stuurt op onderwijskwaliteit door in te zetten op passend onderwijzen en een veilig en stimulerend leerklimaat. De strategische visie is verankerd in alle lagen van de organisatie. En niet onbelangrijk: ROC Midden Nederland is financieel gezond.

Midden in de samenleving

Een samenwerking met het bedrijfsleven die er in 2022 wat ons betreft bovenuit stak, was het Utrecht 900 akkoord. Daarin committeerden partners van ROC Midden Nederland zich aan 900 extra stageplekken. Stageplekken die zo belangrijk zijn voor het ontwikkelen van talenten. Zonder het bedrijfsleven kan er immers geen beroepsonderwijs bestaan. Leren doe je niet alleen in een lokaal, maar vooral levensecht, in de praktijk. Daar leer je de finesses van het vak. Als stages opdrogen, komt Nederland tot stilstand. Wie installeert straks je zonnepanelen, adviseert je over het tegengaan van cybercrime of verleent je de zorg die je nodig hebt?

Wie dat goed ziet, is onze nieuwe onderwijsminister. Wij hadden dat ook al met elkaar geconstateerd in de reacties die we kregen uit de vele sectoren waar we ‘makers’ voor afleveren en van studenten rondom hun stages. De waardering voor het mbo neemt -mede dankzij zijn inzet en economische ontwikkelingen- een vlucht. Ieders talent en ieders bijdrage is nodig. Die bijdrage lever je bij ROC Midden Nederland al tijdens je studie. Wij kunnen ons geen betere voorbereiding bedenken op de uitdagingen van morgen.

Namens de raad van toezicht,

Steven de Waal, voorzitter

Samenstelling

De raad streeft naar een diverse samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar om een  scherpe dialoog te kunnen voeren, zowel met elkaar als met de leden college van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit zeven personen. In 2022 heeft mevrouw C. Noom wegens het verstrijken van de benoemingstermijn afscheid genomen van de raad en zijn twee nieuwe leden toegetreden. De RvT maakt hier van de gelegenheid gebruik mevrouw Noom nogmaals te danken voor haar waardevolle inzet en inbreng in de raad gedurende de periode februari 2014-2022. Er is een apart overzicht van de leden van de RvT  opgenomen, inclusief de zittingstermijnen.

Zelfevaluatie, deskundigheidsbevordering en onafhankelijkheid

De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en ziet erop toe dat de benodigde competenties aanwezig zijn. De evaluatie over 2022 vindt in juni 2023  plaats. Bij de evaluatie wordt tevens de scholingsbehoefte van de leden geïnventariseerd; enkele individuele leden hebben in dit verband in 2022 een opleiding gedaan.

De RvT heeft de afspraak gemaakt om bijeenkomsten van de MBO Raad voor toezichthouders en de Vereniging van Toezichthouders bij Onderwijsinstellingen en Kinderopvang (VTOI- NVTK) zoveel als mogelijk bij te wonen door tenminste een lid. Het op peil houden en waar nodig bevorderen van de deskundigheid voor de toezichthoudende taak is de verantwoordelijkheid van de individuele leden.

De raad van toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid. De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de toezichthouders hun taken en rollen vervullen.

Governance en ontwikkeling van toezicht

De raad laat zich door het CvB frequent en uitgebreid informeren over relevante interne en externe ontwikkelingen. In de statuten en het bestuursreglement worden de aanstelling, taken en werkwijze van de RvT en het CvB beschreven. Daarin staat ook opgenomen welke zaken door het CvB worden voorgelegd aan de RvT. De RvT heeft ten behoeve van haar sturing een toezichtkader als leidraad voor het handelen en op een goede wijze vervullen van de rol als toezichthouder. Het toezichtkader dient in combinatie met de statuten en het bestuursreglement te worden bezien. Tevens wordt toezicht gehouden op de branchecode 'goed bestuur mbo'. In 2022 zijn de nieuwe statuten vastgesteld. Hiermee wordt aan de branchecode voldaan.

De RvT hecht er zeer aan niet alleen in ‘de boardroom’ en ‘vanaf papier’ haar toezicht- en adviesrollen in te vullen, maar ook door intensieve werkbezoeken en door een met CvB afgestemde jaaragenda van strategische thema’s te volgen, waarbij ook lijn- en stafverantwoordelijken welkom zijn ter toelichting.

Volgens artikel 2.5.4 uit de WEB legt het bevoegd gezag in het bestuursverslag verantwoording af over de omgang met een branchecode voor goed bestuur. Bij ministeriële regeling is de 'Branchecode goed bestuur in het mbo 2020' aangewezen als de toepasselijke branchecode. ROC Midden Nederland voldoet aan de eisen ten aanzien van de naleving van genoemde branchecode.

Bezoldiging

De honorering van de RvT-leden is in 2019 op eigen initiatief vastgesteld op 75 procent van het geldende bezoldigingsmaximum volgens de Wet normering topinkomens (WNT-norm). Voor 2022 was de bezoldiging bij ROC Midden Nederland vastgesteld op €16.200,-- (excl. btw) voor de leden en € 24.300,-- (excl. btw) voor de voorzitter. De RvT ontvangt geen reiskostenvergoeding. De honorering voldoet dus zeker aan de WNT-norm 2022.

Organisatie en commissies

De raad beschikt over een werkgeverscommissie die de gesprekken met de leden van het CvB over hun functioneren voert. De raad kent daarnaast een financiële commissie en een commissie onderwijs en kwaliteit.

De RvT heeft deze subcommissies om intensiever naar die aspecten te kijken, de vergaderingen van de RvT voor te bereiden en ook het overleg met de portefeuillehouders in CvB en organisatie intensiever te kunnen voeren.

De commissies adviseren de gehele RvT. Besluiten kunnen alleen in de vergadering van de RvT genomen worden. Bij de vergaderingen van de RvT en de commissies zijn naast de betreffende leden vanuit de raad, de leden van het CvB, de bestuurssecretaris en eventueel andere medewerkers van ROC Midden Nederland aanwezig. Periodiek sluit een vertegenwoordiging van de accountant aan.