Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.5 Voorziening duurzame inzetbaarheid

De 'regeling duurzame inzetbaarheid' is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen afspraken te maken die hen helpen om ook op langere termijn het werk goed, gezond en met plezier te blijven doen en om werk en privé goed te combineren. Eigen verantwoordelijkheid en keuze van de werknemer staan daarbij voorop. In het onderhandelaarsakkoord CAO MBO 2022-2023 is opgenomen dat per 1 juli 2022 een aanvullende keuzemogelijkheid in werking is getreden voor werknemers vanaf 62 jaar, die geen gebruik maken van de bestaande seniorenregeling.De regeling duurzame inzetbaarheid biedt medewerkers van 62 jaar en ouder de mogelijkheid om verlof te sparen. In de 'regeling jaarverslag onderwijs' is aangegeven dat voor deze gespaarde uren ouderenverlof een voorziening op de balans moet worden ingericht.  De kwantitatieve impact daarvan is circa € 0,4 miljoen.

In de berekening van de voorziening is daarom een schatting gemaakt van de toekomstige deelname van potentiële deelnemers die (in de komende vijf jaren) voldoen aan de voorwaarden. De berekeningswijze is vergelijkbaar met de reeds bestaande seniorenregeling voor medewerkers vanaf 57 jaar (waarbij opbouw vanaf 52 jaar plaatsvindt).

In de berekeningswijze ultimo 2021 werd slechts rekening gehouden met daadwerkelijke deelnemers. In 2022 wordt zowel voorzien voor daadwerkelijke deelnemers als voor potentiële deelnemers (die reeds aan de criteria voldoen maar nog niet deelnemen, en zij die binnen 5 jaar gerechtigd zijn om deel te nemen). De kwantitatieve impact daarvan is circa € 2,5 miljoen.

De basis voor het vaststellen van de hoogte van deze voorziening is het aantal uur dat medewerkers van 62 jaar en ouder op basis van een plan hebben gespaard. Deze verplichting is contant gemaakt tegen een disconteringvoet van 2,0%.