Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11.2.1 Overige overlopende passiva

     

X € 1.000

 

31/12/2022

 

31/12/2021

 

 

Overige overlopende passiva

     

Nog te ontvangen facturen/afrekeningen

4.704

  

5.003

 

Bindingstoelagen MBO

26

  

35

 

Totaal overige overlopende passiva

 

4.730

  

5.038

De post 'nog te ontvangen facturen/afrekeningen' geeft aan welk bedrag aan facturen zich aan het einde van het verslagjaar nog in de workflow bevond.